یازده سپتامبر: جنگی که روی جعل و تزویر آغاز شد!/ دوکتور م ، عثمان تره کی

0 915

11/09/2017                                                                                            دوکتور م ، عثمان تره کی

یازده سپتامبر :

جنگی که روی جعل و تزویر آغاز شد !

یازده سپتامبر را میتوان یک نکته عطف در تاریخ مناسبات بین المللی قیاس کرد. انفجار  ١١سپتامبر  ٢٠٠١ در نویارک برای حکومت ماجراجوی بوش  دست آویزی شد که ازان برای توسعه هژمونی امریکا در جهان بهره برداری کند. امریکای مغرور از موفقیت در جنگ سرد برای اثبات اینکه قدرت بی رقیب و منحصر به فرد در جهان است به افغانستان و عراق لشکر کشید. تهاجم بدو کشور عضو موسسه ملل متحد از یک سو معادله قوای ستراتژیک را در آسیای مرکزی و شرق میانه عربی به نفع امریکا تغییر داد و از سوی دیگر دنیا را وارد یک مرحله خطرناک مسابقه تسلیحات ذروی ساخت ( اشاره به کوریای شمالی و ایران ). ازین گذشته لشکر کشی بی ملاحظه یک ابر قدرت بالای کشور های  فاقد پوتانسیل کافی دفاعی نظام حقوقی متزلزلی را که بعد از جنگ عمومی دوم شکل گرفته بود، زیر سوال قرار داد. رعایت موازین حقوق بین المللی و احترام به منشور ملل متحد در حاشیه قرار گرفت.

بهانه هائی که برای اشغال افغانستان و عراق بکار رفت همه بی بنیاد و ساخته و پرداخته ستراتژیست های حریص و شبکه های استخباراتی ماجراجو بود. بسیاری از صاحب نظران و مبصرین سیاسی  در نبود اسناد معتبر در رابطه به قصور افغانستان در حادثه تراژیک نویارک احتمال صحنه سازی استخباراتی را به قصد تدارک یک بهانه برای لشکر کشی به افغانستان و سپس عراق مطرح کردند.

ماهنامه لومان دیپلوماتیک در شماره جولای ٢٠١٧خود نوشت : ’’ به استثنای بن لادن از نزده نفریکه در انفجار نویارک دخیل بودند، پانزده تن تابعیت عربستان سعودی را داشتند. حکومت بوش که برای حمله به عراق زمینه سازی میکرد متمایل نبود که این حقایق افشا شود.

در جولای ٢٠١٦ یک راپور مهم تحقیقات پارلمانی که در ٢٠٠٢ تدارک شده بود ، توسط حکومت اوباما حفظ گردید ( به آرشیف سپرده شد ). در راپور افشا شده بود که استخبارات عربستان سعودی به دو کوماندوی دخیل در حادثه ١١ سپتامبر مبلغ گزافی سپرده است.

در سپتامبر ٢٠١٦ کانگرس ایالات متحده امریکا قانونی را به تصویب رسانید که بر مبنای آن به همه بازماندگان قربانیان  حادثه ١١ سپتامبر حق مطالبه جبران خساره از حکومت عربستان سعودی اعطا شده است. قانون با ویتوی رئیس جمهور از اعتبار ساقط شد ‘‘.

از لابلای تذکرات ماهنامه فرانسوی لوماند دیپلوماتیک بر میاید که :

– مسئولیت حادثه نویارک بدوش عربستان سعودی است. امارت اسلامی طالبان هیچگونه دخالتی در قضیه نداشته است.

– حکومت اوباما علی الرغم اسناد موثق دست داشتن عربستان سعودی در حادثه، از طرح مستقیم  قصور اخیر الذکر اجتناب ورزیده است.

دو عامل موجب برخورد توٱم با احتیاط حکومت اوباما با عربستان سعودی شده است :

١-  تمرکز به قصور امارت اسلامی طالبان در دخالت غیر مستقیم در انفجار نویارک و ازین طریق گرم نگاهداشتن جنگ غیر عادلانه به اصطلاح ضد تروریزم در افغانستان.

٢- حفظ مناسبات دوستی با عربستان سعودی به مثابه یک متحد قابل اطمینان ستراتژیک در شرق میانه. از زمینه سازی دادن برائت به عربستان سعودی در حادثه نویارک توسط حکومت اوباما بعداً  ’’ ترمپ ‘‘ با انعقاد  قرار داد فروش اسلحه به مبلغ ١١٠ ملیارد دالر  به آنکشوراستفاده کرد.

در نتیجه افغانستان بدنبال حادثه ١١ سپتامبر نویارک معروض بیک توطئه فضولانه حکومت بوش شد.

٢٤٠٠ کشته ،  ٢٠٠٠٠زخمی و ٨٤٠ ملیارد دالرمصرف جانب امریکا. چنین است بهای جنگی که روی دروغ و جعل آغاز شد و انجامش معلوم نیست. ’’ پایان ‘‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.