مرثیه درسوگ مصطفی

عبدالرووف لیوال

269

یاران امروز غوغا برپا کرد کرونا

زما گرفت عمرزی راکه کردارش بود چو مصطفی

متخلص به عمرزی ، ز نژاد آریا

متعلق به خانواده ی صافی جنرال سعدالله

بود عضو فامیل ارکانحرب محمد جان فنا

عمرش سی وهشت، لیک مملو از دستآوردها

او برجا گذاشت از خود آثاری پُربها

تحریر کتاب هفتادوهزار داشت مقاله ی پُرمحتوا

در تحریر (دانشنامه افغان) داشت ید طولا

چون درخت پُرثمر زتواضع بر زمین

کارش بود، مطالعه و تحقیق ، روزوشبها

در زندگی اش، نه شُگفته بود چند گلی از صدها

آرمان به دل ، جوان مُرد، رفت به دارالبقا

گلهای زنده گی اش درعنفوان شباب پرپرشد

نبوغ و استعدادش ، غنا داشت چون انسکلوپیدا

درعالم تنهایی ، روزگار و ستم با او کرد جفا

ما افغانها امیات را می پرستیم

آن گُهر رانه یاری ونه  یاد کردیم در احیا

بزرگداشت نه شد از سعی و زحماتش در حیات

روزی شود ، یاد گردد از زمین تا ثُریا

یادش گرامی وجنت فردوس باشد جایش

من در سوگش ماتم زده گشتم ز سحر تاشبها

عبدالرووف لیوال

Comments are closed.