طنز \محمودنظری

0 354

نوم لیکنه

موږپوهیږو تاسو په ټاکنوبیا دخرو پالان بدلوئ
فیشن دخپل ښه چوروچپاول او تالان بدلوئ
موږ په هر څه پوه ګونګان یو والاکه څه ووایو
تخته هغه تخته ده هر یو مات پيادهګان بدلوئ

په نه نوم لیکني ماته بې عقل او ساده مه وایه
ماته د غلو د بیا ټاکلو لپاره دا ته خوشوده مه وایه
زما رایه په دې ملک کې څه ګته لري وایه که نر يې
ما که امریکا راوستي اجراییه ده ما ته لوده مه وایه
تا ته مو پوره دواک ډوډۍ درکړه تا له داړه نیمه کړه
ټوله ته يې ته ما ته نور کلیمه د سوده بوده مه وایه

موږ په ټاکنو کې یو دخدایه غوښت دوه راغله
موږ سم غوښت، دکمیسیون لخوا ټوله غله راغله
موږ مشر ته ډیري رایي وکړې سرو غلو ونه منلې
هغه چې امریکا غوښته هغه دمشرسره مله راغله
ګوټې دافغان پرې سوې دامریکایانو یې په بلا
دیوه په ځای واکمنان رنګارنګ پوره اووه راغله
ټول وطن يې د هرې خوا په بدبویه مرداریو و لړئ
په ټولو ملي کارونه کې ببره کرکه او تفرقه راغله
خلکو دا غله پردیان یو شورا ته نه دي راوستي
څه په زور څه په پیسو او څه دسیاپه ټاپه راغله
پام ولسه !یو سړی بیا هم ستاسو په خوښه نه راځي
هر وار د ولس دا بوجله په شکیل کې غله را غله
چې اشغال ورک نسي د ټاکنو موږ ته وایه څه ګټه
په هر اشغال کې شورا ته دهغو خپله دله ډله راغله
زموږ په خوښه قانوني ان افغان په تذکره کې نه راځي
دبل په امر دقانون پورته له هوا ډله داجراییه راغله
موږپه کومو تورو سترګو بیا چا ته خپله رایه ورکړو
دا په چا منې چې دبلبل په رایه توره راغچه راغله
مه کوه مه وژنه دا زموږ ساده او بې ګناه خلک
پيژندپاڼې اخیستو ته دلته ایجړاګان په ایشله راغله
داداوس پښتانه وکیلان لکه نر ښځي ټپوسان دي
له ازله شپږمیاشتي نر او شپږ میاشتي ښځینه راغله
بیا به هم نرانو افغانانو ته خپله رایه ورکړو خیر دی
بیا به چاته رایه ورنه کړو که بیا هغه لکیور غله راغله

Leave A Reply