Browsing Tag

امینه

اتحاد

مورچه‌گک بار اولش بود که از خانه بیرون می‌رفت. وقتی پایش را از دروازه بیرون گذاشت، چشم‌هایش در مقابل روشنایی آفتاب پت شدند؛ ولی او چشم‌هایش را آهسته باز کرد و هیجان‌زده شد. گفت: چه دنیایی بزرگی؟ چقدر رنگ‌های زیاد، روشنی و آفتاب، صدای…