Browsing Tag

نوراحمد عزیزی

یادی از نوراحمد عزیزی، پدر معارف نیمروز

یادی از نوراحمد عزیزی، پدر معارف نیمروز: چگونه سرزخجالت برآورم برابردوست که خدمتی که سزاوار اوســت نــتوانم؟ جوانې بنام فضل احمدنصرت سکایی از نیمروزبمن پیام داد که میخواهد درباره مشاهیر نیمروز واز جمله درباره نوراحمدعزیزی…