Browsing Category

د ماشومانو کیسې

آبي څراغ

آبي څراغ د ما شومانو له پاره لنډه کیسه یو وخت یوه سرباز ډ یر کالونه د پاچا خدمت وکړ، خوکله چې جنګ پای ته ورسید او دې سرتیری په همدې جنګ کې د ډیر ځله ټپیي کیدو له امله…

بزګر او شیطان

د ماشومانو له پاره لنډه کیسه یو وخت یو هوښیار او چالاک بزګر په خپله ځمکه کار او ژوند کاوه. د دې بزګر د کړو وړو په هکله ډیرې کیسې شته، خو تر ټولو په زړه پورې کیسه يې دا ده چې څنګه…

ټولپوه ډاکټر

د ماشوما له پاره لنډه کیسه Brüder Grimm:لیکونکي ژباړن: رڼاګل اریوبزی په تیرو وختو کې او لرې لرې پخوانیو زمانو کې یو غریب او بي وزله بزګر اوسیده، دی چنګاښ نومیده. چنګاښ…

لیوه او ګید ړ

Brüder Grimm:لیکونکي لیوه او ګید ړ     د ماشومانو له پاره لنډه کیسه ژباړن: رڼاګل اریوبزی   لیوه یو ګیدړ له ځان سره نیولی وه. لیوه به چې څه ویل، ګیدړ…

زمری او موږک

                  په ډ یرو پخوانیو وختو کې، په تیرو ځنډ نو زمانو کې، هلته په ګڼ تیاره ځنګل کې، د دنګو هسکو غرونو په لمن کې یو غټ غوندې زمری اوسیده. د ځنګل په ټولو چارپایو، په…

غرڅنۍ او بړیڅ

د کوچنیانو له پاره لنډه کیسه د ېوه لوی او ګن ځنګل په منځ ګې یو زوړ قصر ولاړ و، په دې قصرکې یوه زړه ښځه یوازې اوسیده، دا بوډۍ دټولو جادوګرانو مشره وه، دې به دورځی په مخ له ځانه…