Browsing Category

مصطفی عمرزی

سیر فرهنگی- معرفی کتاب

سیر فرهنگی، اندیشه ی دایم کسانی ست که وقتی فراتر می اندیشند، فرامرزی می شوند. در سیر فرهنگی، لطف زیاد وجود دارد. ضمن اشباع و اقناع اذهان و معنویات، افق های فکری گسترده تر می شوند؛…

پور خرد -معرفی کتاب

درونمایه ی تاریخی در جغرافیای رواج زبان دری (تاجکستان، افغانستان و ایران) در کشور تاجکستان در حالی که با خط سیرلیک (رسم الخط روسی) سال هاست جزیره شده، پس از استیلای شوروی و همچنان…

عجایب دبیره ها

دو- سه ماه قبل، هنگامی که پروفیسور سبستیان هاینه، مشهور به زمری خان در کابل تشریف داشت، تصادفاً او را در کتاب فروشی دانش دیدم؛ هرچند الحاج دانش، قبلاً یادآوری کرده بود که نیاز است…

دریافت خبر های غیر عادی

در افغانستان ما که دریافت خبر های جنگ، بحران و سیاستگذاری های دوستان خارجی، تقریباً به تکرار و عادت رسیده اند، پخش خبر های تفریحی «مخصوص»، بسیار ناخوش نیست. تنوع چنین خبر هایی  که…

کتاب های من

به معنی ردیف، در این مجموعه، هفتاد عنوان کتابم را گنجانده ام. این سلسله در بیش از 15 سال، شکل گرفته است. در این باب چنانی که در تنظیم اداری آن می نویسند و معمول است، می توان به…

معنی بعضی گرایش ها

در روزگار ما، توجیه کردار و سلوک انسانی، مولفه های قانونی زیادی دارند که در کشور های دیموکراتیک، محال است زیر پا کنند. واقعیت این که چنان مجوز هایی زمینه ی تبارز هرگونه ی پنداری را…

زبان حقیر پهلوی

در شاهکار بی نظیر تحقیق و تنقید زبان دری(تاملی در بنیان تاریخ ایران) در بخش سوم(ساسانیان)، قسمت دوم(پیشینه های ناراستی)، هفت مدخل ستوده وجود دارند که زبان حقیر پهلوی را چنین دسته…

در متن مدعا – معرفی کتاب

ادعای عمومیت شیعه گری در افغانستان، با مدعای ولایت فقیه، گره خورده است. در جنگ های داخلی، شعار های ایرانی «پنجاه درصد مردم افغانستان، شیعه اند»، گروهک های مزدور و وابسته به ایران…

تاریخ جعلی ساسانی

در تاریخ نویسی های مجوس/ فارس، سلسله ی در واقع جعلی ساسانی، جایگاه شامخ دارد. مرحوم عبدالحسین زرین کوب در کتاب «دو قرن سکوت» که بعداً با ندامت و خجالت آن را تلطیف کرد، آن قدر در…