Browsing Category

میرعبدالرحیم عزیز

قبرستان امپراتوری ها

 Eric Margolis  :نویسنده ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز 8/2/2012 قابل توجه: تحلیل و ارزیابی حوادث افغانستان د ر این مقاله صرف عقیدۀ نویسنده است. شما میتوانید از طریق گوگل به متن…