Browsing Category

ژبه

ترانزیتیواو اینترانزیتیو

Transitivität   ( له لاتین trānsitiō ) ترانزیتیواو اینترانزیتیو پیل یادونه: زه دالیکنې لهالماني ادبیاتو رانیسم. کېدی شي ډېر د سمونونو څه یا په کې وي په کې دي. دا ډېر کار دۍ، کېدی…

د پښتو ژبې د ورځې په پلمه

د پښتو ژبې د ورځې په پلمه د مورنۍ ژبې ته د خدمت اصلي لارې او اصول مورنۍ ژبه پښتو یوه ونه وگڼئ چې بېلابیلې څانگې او په زرگونو، لکونو او لا میلیونونه پاڼې یا لغتونه لري، دا ونه…

کړنډولونه او بدلونونه یې او

کړنډولونه او بدلونونه یې او همداسې  ور سره د نومځاینیوو بدلونونه. دا په دې پرېپوهېدنه، چې  کړنویونه ټولګیز دي او باید ټولګیز شي. دالاندې ټول هغه څه دي، چې که څېړلشوې وي، ځو ډېر…

پښتو ژبلار د ښونځي لپاره:۷ مه برخه

سیده شی: پېژند: غونډالغړی، چې د کړنوي، په اکوزاتیو کې ،  د غونډلې  په واک کې دي او د یوه شي سینتاکتیکي دنده ډکوي. مخامخ وی یې ناسیده شی. ۱ - کارونبېلګه: په غونډله کې. ،، زه دما د…

….په پښتو ژبلار کې نوې میندنې او که

پیل یادونه: ژبه پیداېښت دۍ او څوک په پیداېښت کې ګوتې نه شي وهلی او که دا کار وشي، نو هرومرو به ناسم وي. داپه دې ترېپوهېدنه، چې ما هم دلته له ځان څخه څه نه دي پیدا کړي یا جوړ کړي،…