Browsing Category

کلتور و ادب

اژدها

اژدها اژدهای سیاه سرمایه دیکتاتور پرولتاری اورا چنین درهم پیچانید  که شمشیر کمرش، درتنش فرورفت شمشیر، چرخ کنان طناب می بُرد اژدها، زخمهای خودرامی لیسد. وطفل سیاه افریقایی،…

کابوس

خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون گلی پاشان شده خواب می بینم که گرگان هر کجا قاضی و مشاطه و دربان شده خواب می بینم که خورشید نیمه است نیم دیگر لاش قبرستان شده خواب…

انسانیت

خوشا که آدم دا شت روی ا نسانیت از ا ین چو یک رو تیره دل تا بان شد به گفته ها مقدور نیست ا نسان شد خم افسراز بار آن بپای طفلان شد زذات ا نسان بوده که جهدی بر جهل درند ه خو خود…

سرباز شهيد / صالحه محک یادگار

در یکی از روز های تابستان که هوا خیلی گرم بود در ایستگاه سرویس خانم مسنى در گوشۀ نشسته و منتظر سرویس بود،سلام كردم و به پهلويش نشستم .ازحال و احوالش پرسیدم . او با چشمان کوچک و…