Browsing Category

کلتور و ادب

ویرانه های میهن

از جمله ای اشعار ابتدایي و اولین اشعاری که در وصف مجاهدین آن زمان سروده بودم، مجاهدینی که توقعاتی از آنها مردم داشتند ، بر آورده نتوانستند ، در سال های ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ در مجله های جلای…

ناله دل

ز تارو خشم دهرهرچه بنالم یا نه نالم فلک چرخ گردون به تمنا کسی نتواند ستاد فلک زعصیان ظالم لاله نه روئید دراین دیار کهن   خارو خس این چمن به توتی نه ارزد، فلک زمام عمر دراز به…

یاد وطن، یادت نره

 به اقتفاء شعر استاد یوسف کهزاد ای وطندار گلم، یاد وطن یادت نره صولت و عظمت تاریخ کهن یادت نره زیر هر آبده، اسطورۀ اعصار و قرون رفعت و منزلت کوه و دمن یادت نره مهد    شیران…

اژدها

اژدها اژدهای سیاه سرمایه دیکتاتور پرولتاری اورا چنین درهم پیچانید  که شمشیر کمرش، درتنش فرورفت شمشیر، چرخ کنان طناب می بُرد اژدها، زخمهای خودرامی لیسد. وطفل سیاه افریقایی،…

کابوس

خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون گلی پاشان شده خواب می بینم که گرگان هر کجا قاضی و مشاطه و دربان شده خواب می بینم که خورشید نیمه است نیم دیگر لاش قبرستان شده خواب…

انسانیت

خوشا که آدم دا شت روی ا نسانیت از ا ین چو یک رو تیره دل تا بان شد به گفته ها مقدور نیست ا نسان شد خم افسراز بار آن بپای طفلان شد زذات ا نسان بوده که جهدی بر جهل درند ه خو خود…