زهرنامه ی شکست بیست ساله

عبدالرووف لیوال

0 284

افزون برتهدیدهای قبلی درشب 5 بر6 ثورساعت 9 وچهل دقیقه از شماره ی 0765725413 زنگ موبایلم به صدا درآمد، آنطرف خط شخصی بنام غلام سخی از امنیت ( شاید هم نام مستعار) مرا چنین خطاب نمود (ساعت چند شب به ردتو بیاییم، تا انگشتانت راقطع و دندانهایت رابپرانیم).

من که از سالیان متمادی (1386) مضامین انتقادی راعلیه مافیای تنظیمی فساد ، تحریر داشته واز طریق سایت های وزین آریایی، دعوت میدیا، تاند وغیره به نشر رسیده .

تحریری های فوق جنبه ی اصلاحی و تنبیه کننده داشته و زنگ خطر به فسادیون و نتیجه مهلک آن که امروز با آن مواجه هستیم بوده نه خصومت شخصی ویا هدف دیگر.

اولین گزارش تحقیقی ام درمورد غصب زمین تحت عنوان ( کابل درچنگال اختاپوت زمین) درهمان سالها ازطریق روزنامه های اراده ،ترقی وآژانس خبری پژواک به نشررسید وبه تعقیب هم گزارش ها ی دیگری درمورد فسادیون.

بهرصورت هیچ کسی درمورد علت اصلی اینکه امروز ما چرا سفری به صفر داشتیم وباعث شرمندگی جامعه ی جهانی باعدم حکومت داری خوب شده ایم ، فکر نمیکند ، به همه گان مبرهن است ، اینکه مافیا سالار همان وقت که درراس دولت قرار داشت ، گروپ های مافیایی تنظیمی را بخاطر غصب ، فسادوبی عدالتی ایجاد وبرایشان علنی اذعان داشت : بخورید – بقافید به تُوبره زنید ولی بخارج نبرید {در حالیکه بخارج انتقال شد چیزی دربانکهای خارجی وچیزی هم در آسمان خراشهای دُبی گور شد}

بلاخره ملت آواره وفقیر ما ، آواره تر وفقیر تر شدوحال به چنین سرنوشت مغموم و بیچاره رسیدیم – اضافه برین اعمال این گروپ های مافیایی حتی سردمداربزرگ را واداشت تا (جان سپکو)رابه افغانستان بفرستد او هم اکنون بنام سیگارآرشیفی مملوازهزاران ورق فساد دارد که ازطرف خارجیها و اراکین بلند رتبه دولتی افغانستان صورت گرفته  برعلاوه آی ،اس، آی هم جهت بدنامی افغانها توسط هزاران اجنت شامل در دولت افغانستان درمورد فساد های بزرگ وعدم حکومتداری خوب آنقدر اسناد جمع آوری نموده که توانست جامعه ی جهانی را صد فیصد معتقد به این سازد که افغانها مردم اهل حکومت خوب واسلامی نیستند ( همه غدار، مختلس ، رشوه ستان وعامل ناکامی جامعه جهانی ودرد سر به رعیتش)

اضافه براین دولت فاسد هنگام استغاثه ی مردم مظلوم برگلوی آنها پا گذاشته ودرحلقوم خفه نموده در حالیکه طالبان به صدای مظلوم رسیدگی ودرزمان بسیار اندک حق را به حقدار میسپّارد.

در موجودیت عوامل فوق ، مبارزه ی طالب علیه بی عدالتی واستثماررنگ آورد و اگر طالبان درمورد روابط خود با پاکستان به مردم وضاحت دهد 95 فیصد مردم بطرف آنها خواهد رفت.

همه میدانیم که خروج فزیکی وعلنی مکمل امریکا صورت میگیرد ولی حضور ستراتیژیک غیر مریی اش قویتر از پیش درافغانستان باقی است ، امروز هزارها تن اجنتهای مخفی سیا دربین مردم پرسه میزنند ورژه میروند – جنگ استخباراتی هم با تخنیک نهایت پیشرفته اش سخن اول خودرا میزند – قوت های مخوف شان درچهار طرف مملکت زمین ، ابحاروهواراپُر نموده .

فلهذاایجاب مینماید بخود بیایم ، از جاسوسی علیه یکدیگراباورزیم ، هرچه زودتر وحدت خودرا تامین ، با هوشیاری سیاسی دشمنان واقعی خودرا تشخیص وعلیه آنها مبارزه نماییم و در آخرپیامم به (غلام سخی جان) اینست که تانفس در بدن دارم قلمم را از انگشتانم گرفته نمی توانی.

مازنده به آنیم که آرام نگیریم     +   موجیم که آسودگی ما عدم ماست

Leave A Reply