ډيوې

عبدالعزیز غیرت

270
ته به څومره ډيوې مړې کړې؟
ته به کوم کوم څراغ وژنې؟
ته به کوم مشال خاموش کړې؟
کوم مالي به دباغ وژنې؟
دا ډيوې به تل بليږي
راڼه ستوري به ځليږي
زما وينې به ځلا کړي
مشالونه به رڼا کړي
څراغونه به روښان وي
,څو چې دا ځمکه اسمان وي
څو چې دا افغانستان وي“
مکتبونه به ودان وي
زمونږ جونې هلکان به
ډلې ډلې ور ران وي
دتختو خواته ولاړ به
زمونږ ښکلي ماشومان وي
لکه غر غوندې ولاړ به
زمونږ څنګ ته معلمان وي
مونږ به خپل درسونه وايو
که دسرو مرمو باران وي
مخ په وړاندې به روان يو
ګړنګونه که توپان وي
چې تر څو په مونږ کې ساه وي
چې تر څو په مونږ کې توان وي
لږ ګرېوان کې سر ور ټيټ کړه
که کميس کې دې ګرېوان وي
يو تپوس درنه کومه
که په تا کې څه وجدان وي
څوک به داسې وحشت وکړي؟!!!
چې په نوم باندې انسان وي؟
خير يو ورځ به داسې راشي
ته به نه يې زه به يمه
دا وطن به چراغان وي
سرې غوټۍ داميدونو
به ګل شوي دارمان وي
دطوطيانو شور ماشور به
له هر خوا په ګلستان وي
لمر ختلی به دسولې
په دې ګران افغانستان وي
دافغان شمله به هسکه
دغيرت په ټول جهان وي
عبدالعزیز غيرت

Comments are closed.