اعلان – د افغانستان تاریخ

0 658

له ډېرو وختو څخه پښتنو دستر ليکوال ارواښاد حبيبي صاحب دکتابو د بيا خپرېدا لار څارل، څو چي اوس دهغه پښتنو ارمان ځوان ليکوال عبدالهادي مجروح پوره کړ، داسي چي پښتو ژباړه ئي هم ورسره مله ده. په دې لړۍ کښي دا دئ دغه کتاب (دافغانستان تاريخ دګورګانيانو په وختو کښي) چاپ ته چمتو دئ، خو ژباړن ئې د چاپېدو توان نه لري، نو که داسي څوک وي چي دحبيبي صاحب د اروا په خاطر د دغه کتاب او ورسره په دې لړۍ کښي ددې سترليکوال دنور کتابو دژباړوچاپ ته اوږه ورکولای سي نو پر لاندي درکو دي اړيکي ونيسي، ياد کتاب پنځه سوه پاڼي لري.

www.facebook.com/abdullhadimajroh.mjrh

waliafghan123@gmail.com

Leave A Reply