سلما / عبدالغفور لیوال

0 587

پرخپلو اوبو د خپلې برېښنا د تولید زیری دی، پرخپله زمکه د خپلو اوبو له نمه د غنمو او جوارو کر دی. سلما د هراتي انګورو، هندواڼو، شنې ترکارۍاو نورو تولیداتو د کاروانونو غږ دی، چې په نړۍ کې به ستر بازارونه ورخپل کړي او ګټه به یې د افغان انسان د زاړه واسکټ جیب ته ورشي.
سلما د ( ودان افغانستان) د تفکر لپاره یوه بېلګه ده او سلما له احتیاجه د خلاصون یکه زار دی.
سلما د ملي یووالي ریښتینی تاداو دی او سلما له سیاسي تربګنیو څخه د سیاسي ثبات او باور ګودر ته د ور اوښتو پول دی.

Leave A Reply