سرونه چا قربان کړل او برید جنرالی رتبې څوک اخلي.

0 494

5 shahed brothersسرونه چا قربان کړل او برید جنرالی رتبې څوک اخلي.

ولسمشره!!! د جنرالی رتبه د انوري ځوی ته ورکوی چې د پلار د مړی اخو یې بل مړی نده لیدلی، د شوری امنیت مشاوریت د مسعود ښایستوکي زوی ته، او وطن بیا درته دا شخ بریتي ساتي.
ولسمشره!! زاړه فایلونه دې وګوره او هاغه د لومړی ورځې د ابوبکر صدیق خطبه ترې لیری کړه، ځکه دا نه لمړی ځل دی چې ته د ضعیف حق په قوی خوری او نه اخري وار.

هماغه قیصه ده وایې تورې دې لالا وهي او مړی ترې عبدالله.

نصیر احمد احمدي

Leave A Reply