نظم / اسما لمر

0 659

انگازه يې شوم دفکر په آرام کې
چې شړلې یې وم بیا راپسې ګرځي
په صحرا کې مې دسیوري په ارمان دی
هغه اوس نور په صحرا راپسې ګرځي
******
دلوړ خیال سره په ماپسې راغلی
لکه سیوری دمرغه رانه تیریږي
زه یم سیوری ددوو غرونو منځ کې ګیر یم
لکه لمر په سر دغره رانه تیریږي
*****
زه روانه لکه باد یم لکه دوړه
خپلې لارې ته شمال غوندې رسېږم
پاتي کیږي مې یوازې دپلو نښې
لکه لاره نور له لارې نه بېلېږم
******
خپل وجود کې لټوي راپسې لارې
له ځان تښتمه خپل ځان راپسې ګرځي
زه دې خپل وجود په خاورو کې ولاړه
هغه ولې په بیابان راپسې کرځي
________
اسما لمر

Leave A Reply