خلک څه غواړي؟/ عظم الدین علیمي

0 533

swalia faceســوي ګلبڼ نه اغځي لـیـرې کړئ ګلان غواړي خلک
د جـان کـیـري یارانـو تاســو نه احسان غواړي خلک
د جـنګ ځـپـلـو پـرهـــرونـــو تـه مـلهـم پــــه کار دي
لـه ډاکـټـرانـو زهـر نه غـواړي درمـان غواړي خلک
وطن په ویــنــو کې غرقاب دی ځانغـوښتـنه پرېـږدئ
ای لـــیـونـیـــو بادار نه! خــدمـتـګاران غواړي خلک
له پــرون پـاتـې کـرکـې وســـیـــزئ په اور د مـیـنـې
د قوم وخېل پر ځاي ښایسته نوم د افغان غواړي خلک
ترهــګــر، مـفـسد د نــيــواک غېـږ کـې مستي وګـټله
له ظلم، شـر، مکـروفـریـبـه یـې امــان غواړي خلک
بــاور مــو ولې د مـظـلـوم ولـس تر پـښـو لانـدې کړ
پر جنګ نفریـن وایي د سولې ګلستان غواړي خلک
کارغان به څه کړي کغ وکاغ یې کړل غوږونه کاڼه
تازه چمن کې مرغان ښکلي خوش الحان غواړي خلک
هـیـلې د خـلکـو که تـرسـره نـه شــي وویــرېـــږئ
د اتـحـاد زور جـوړوي نــــوی دوران غواړي خلک
۱۴ /۰۸ / ۲۰۱۶

Leave A Reply