ازادي/ علم ګل سحر

0 572

موږ په خوله باندې ستایلې ازادي ده
بس له هرڅه راته ښکلې ازادي ده
موږ په وینو ازادي ده تل اخیستې
موږ په خوشي شي بایللې ازادي ده
یو دوه درې کسه مین په ازادي یو
دلته نور وایي چې ولې ازادي ده
موږ د خپلې ازادي آتل تکفیر کړ
نه په ځان مو لورولې ازادي ده
زموږ برخه بې علمي، لوږه اوتنده
موږه نوروته ګټلې ازادي ده
موږ به څه د ازادي په قدر پوه شو
موږه کله لا لیدلې ازادي ده
۲۰ / ۵ / ۱۳۸۷ –

Leave A Reply