شاه نواز باقر /زما احساس

0 593

که وس مو نه وي د بيرغ اخيستو

څادر لرئ کنه د ستړو اوږو !؟؟؟
د کور سکاره، د بدن وينه او د ونې پاڼې
د محبت په کاڼي وټکوئ!
ترينه سور، تور، او شنه رنګونه ساز کړئ!
په خپل ريښې ريښې څادر باندې يې ولګوئ!
د خپل شرين وطن بيرغ پرې جوړ کړئ!
د خپل بابا نيکه امسا راوخلئ!
زر يې پرې وتړئ بهر راوځئ!!
د ازادۍ ورځ په دې شان ولمانځئ!
په دې هويـت افغانستــان ولماځئ!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاه نواز باقر

Leave A Reply