ولسمشر غنی د حبیب الله کلکاني د لمانځنې او خښولو لپاره فرمان نه ورکوي

0 444

زما له ملګرو سره بجث و، چې ولسمشر غنی د حبیب الله کلکاني د لمانځنې او خښولو لپاره فرمان نه ورکوي، اوس مې چې د استقلال د جشن په تندي دا عکس د قهرمانانو په منځ کې ولید، وایم د هرڅه امکان شته، دفرمان امکان هم شته.

دا د تاریخ ترټولو لوی پارډاکس دی، چې ملي اتل او د اتل دښمن دواړه د استقلال قهرمانان دي.

اباسین بریال

Leave A Reply