غزل / داکتر احمدمجیب احمدي

0 662

زړه مې راته وايي غرنی شه په صحرا ګرځه

لاړ شه له دې كلي او پردی شه په  صحرا ګرځه

ځه هغه خوابدې ولولې كړه يو ځل بيا خپلې

بیا ددوی دغاړې سپېلنی شه په صحرا ګرځه

مينه شه ټول مينه د رڼا او پلوشو كورګۍ

لاړشه له دې تنه او لوګی شه په صحرا ګرځه

 

سترګې د جنون دې په  سپېرو منظرو ډكې كړه

ځه پر وركه لاره  مزلنی شه په صحرا ګرځه

نېستې کړه احمده دابدرنګه دوزخي څېرې

لاړ شه جنتي شه او ملنګ شه په صحرا ګرځه

Leave A Reply