جای تاسف است که چقدر مردم مرده پرست هسنتد / ساجیه کامرانی

0 466

امیر امان الله خان می خواست که افغانستان را به طرف ترقی و روشنای ببرد اما دار و دسته حبیب الله کلکانی به کمک مجددی ها و انگلیس ها و تهمت ها جنبش مترقی امان خان را سرکوب کرد اما حبیب کلکانی مثل طالبان امروز ادم افراطی و عقب مانده بود که توسط نادر شاه به فتل رسید اما حال جشن گرفتن سری استخوان های یک مرده در مملکت که چقدر مشکلات دارد برای من جالب است شما این عکس را نگاه کنید که موضوع چقدر موضوع قومی است حال باید برای داکتر نجیب، ببرک کامل، حفظ الله امین، ترکی و ملا عمر هم مقبره های انچنانی بسازند جای تاسف است که چقدر مردم مرده پرست

هسنتد بروید مملکت خود را اباد کنید

bacha saqau 14

Leave A Reply