شاه نواز باقر/غزل

0 1,241

د چا یادونه درنه مړه نه شي که زړه اودرېدې
کاڼي به خامخا اودرېږي چې اوبه اودرېدې

په هغه ځای کې زه اوس هره شپه ډیوه بلوم
په انتظار کې چې به چرته راته ته اودرېدې

بیا مې ونه سوزي لاسونه د لفظونو خدایه!
د الهام پېغلې مې د خیال په تناره اودرېدې

اوس چې څپې درپسې شوي ترېنه منډې وهې
د سمندر په کناره باندې به نه اودرېدې

باقره! خلک ټول کاڼه وو په غوږونو باندې
چا ته دې غږ کاوه چې پاس په سر د غره اودرېدې?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاه نواز باقر

Leave A Reply