غزل /اسدالله غيرت 

0 673

زه اوستا يادونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

نه راځي خوبونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

ای خواږې شيبې ستا دليدو په هيله خدای پاک ته

ډير وکړوسوالونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

ته چې بيلوې، زمونږ له غيږې نه ديارغيږه

مونږ به نوبيلتونه، ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

مونږ ددې ارمان په خاطرخدايه په سجده باندې

راکړې جنتونه، ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

کله کله زه اودالهام ښاپيرۍ دوه په دوه

ليکوغزالونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

تل مو وي نيولي ای غيرته دالله در کې

دا خيرن لاسونه ټوله شپه څراغ ته تېره کړو

نيټه ۱۳۸۹-۴-۲۴

پکتيا /منداخيل

Leave A Reply