هندو مذهبه افغان ملي سوداګر ګوپي چند کیسه کوله / غلام رباني فایض

0 563

هندو مذهبه افغان ملي سوداګر ګوپي چند کیسه کوله ویل یې:
یوه ورځ د وزیرستان یو وګړی دکان ته د ټوکر اخیستو لپاره راغی خو ښې ډېرې چنې یې راسره ووهلې ماته هغه دچا خبره سم شوم ښکاریده.
بالاخره ما ورته وویل چې ګوره پښتو کې متل دی چې هندو پیسه ګټي خو پښتون کیسه ګټي!
ګوره ته پښتون یې زه هندو یم نو ما سره ولې دومره چنې وهې!
ویل :یو دوه قدمه په شا شو کلمه یې وویله وایي توبه وباسه ښه ښکلی سړی یې او سم دم انسان یې شرمیږې نۀ چې ځان ته هندو وایې!
هسې ما ویل چې که څوک رانه په دې خبره خفه کیږي نو تڼۍ دې پرانیزي.
حقیقت دا دی چې سړیتوب او انسانیت خو له هغه چا مرور دي چې ځانونه داسلام ټیکه داران ګڼي او د پیسې لپاره یې انساني کرامت، پښتواو سړیتوب هر څه په داؤ کړي دي.
غیر مذهبه خو که نور هر څه وي انساني کرامت خو مني.
خو مونږ هغه د چا خبره نۀ د دین او نۀ د سادین.

Leave A Reply