غزل/ نظیف تکل

0 756

راغلې ده په کـوټـې کې راسره ده
تنهايې مې په دې شپې کې راسره ده

دومره ډيره چې خلوت کې را یادیږي
دومره ډیره حافظې کې را سره ده

ستا په دې خبره ډیر شومه خوشاله
چې دې ويلې لوپټې کې را سره ده

زه په لارکې،ور روان یمه ورځمه
په مزل کې په دمې کې را سره ده

دا چا ویل چې درنه هیره شوه تکله
زړه کې مې ناسته په خولې کې راسره ده

Leave A Reply