غزل/ شهنواز بافر

0 624

تصوير دې وګورمه بيرته يې په زړه کې کيږدم
غنم چې وربيمه لور په ديواله کې کيږدم

د خداى نه ځار شمه هم هغه ډوډۍ وسوزيږي
ستا په مراد چې کومه زه په تناره کې کيږدم

دغې خبرې سودايي کړمه حيران يمه زه
سترګې مې ايښي دي په مخ نظر په څه کې کيږدم

د زمکې سر د اور لمبې واخلي دنيا وسوزي
چې هر قدم ورباندې ستا په بيلتانه کې کيږدم

باقره! دا ارمان به ځان سره خپل ګور ته وړمه
ستا په مړوند باندې به سر په ژوندانه کې کيږدم؟؟

Leave A Reply