زموږ سيما سمر

0 761

لسيزه کې معلومه نشوه ښځه ده که نر

زمونږ سيما سمر

اوربل مخ يې د نر دی له باډۍ نه ښځينه ده

د ټولو ارتينه ده

د ژبې او نسب توپیر ته ناسته په دوه پښو ده

 د بل وطن پيشو ده

په نوم د بشري حقونو کال و سر ناري دې

د وچې نغارې دي

غندنه د افغان وژنې نشته برنامې کې

کندز کې او کامې کې

ملکي که نظامي مري تش راپور پرې لیکل کېږي

بيا نه پلټل کېږي

په نوم د مجرمينو يو ته بد بل سره ښه کړي

شوتلو کې واښه کړي

محقق نه ملايکه خليلي نه جوړ کوتر کړي

او ځان پرې برابر کړي

په ټولو جنګياليو کې بس یو ګلبدين بد شو

قانون او ائين بد شو

حقونه د بشر به په هغه ورځ اعاده شي

چې دا چا ته واده شي

 تر څو چې پروژې وي او تر څو سيما سمر وي

هر يوم به مو بدتر وي

توبه له داسې خلکو او توبه له کمېسيونه

اوباسي کميسونه

Leave A Reply