پښتون کافر دی /سعود بنګښ

0 1,083

د کافـرې پښتونخـوا، پښتون کافر دی
قتلِ عام يې دی روا، پښتون کافر دی
ما ته کشر ورور ویل، د کیمپ خیمه کې
زه پښتون نه یم لالا، پښتون کافر دی
که باور نـه کړې ملا نـه تپوس وکړه
درواغ نـه وایم بابا! پښتون کافر دی
چې پښتون پرې د اسلام کلیمه زده کړه
هم هغۀ ورکړه فتوا، پښتون کافر دی
لویه خدایه! ولې ولې ، څه کیسه ده؟
په اسلام باندې شیدا، پښتون کافر دی
د پوښتنې يې هیڅوک نشته سعوده!
ټول يې وژني برملا، پښتون کافر دی
سعود بنګښ

Leave A Reply