غزل / اسما لمر

0 652

بهیږم لکه اوښکه په نظر کې درپسې
‌‌‌‌‌‌ډوبېږمه ګوهره سمندر کې درپسې

یو وخت وو ماتولې به مې سر په سر وعدې
اوس کاڼي لټومه دزړه غر کې درپسې

مستي د ګرېوانه درپسې وزي له تڼيو
غرور مې یوه څړیکه شي په سر کې درپسې
‌‌‌‌‌‌
څلورو دیوالو کې دتا سترګو کې مې سترګې
دروړم دا خاطرې دې په څادر کې درپسې

دتا لټون کې شپې را باندې دومره اوږدې شوې
ډېوه اوس ګرځومه زه په لمر کې درپسې
••••••••••••
اسما لمر

Leave A Reply