اسمالمر / غزل

0 621

شړکنده باران ومه ، زه مسته له سیلابه وم
ځوږ وم، راوتلې دسندرو له دریابه وم

چابه لټولمه دریاب، چا دغرو کاڼو کې
چاومه موندلې له اغزو، چاله ګلابه وم

سا دیوه وجود ومه ارواح دموټي خاورې وم
ذکر وم سجده ومه، یوه چیغه له محرابه وم

زه ومه رنګینه فلسفه زه معما نه ومه
نه چا غورځولې نه توږلې له کتابه وم

تاسره شوم ګونګه، یو وجود شومه بې روحه زه
ته وې خدای وهلی، او که زه خانه خرابه وم
•••••••••••
اسمالمر

Leave A Reply