د خپل تاریخ له لوستلو مې نفرت کېږي/ اباسین بریال

0 726

د خپل تاریخ له لوستلو مې نفرت کېږي. څنګه چې یوه پېړۍ پخوا راسره کېدل اوس هم هماغسې یوو. موږ پخپل تاریخ کې خپلې تېروتنې شمېرو خو لکه د بیړاګانو له خولې مو چیغه نه خیژي.
تاریخ چې د ژوند د بدلون درس در نکړای شي، هېڅ تاریخ نلرې.

Leave A Reply