ياد/اسدالله غيرت

0 877

ازاد شعر

له وړکتوب نه مې ترننه پورې

په خيال کې ډير يادونه وګرځول

دهريو ياد پر مخ به

زما دخيال دحجرې

دروازه بړنګه وه تل

ډيرو يادونو ته مې

دخيال حجره کې په کالونواوسيده ورکړي

تل مې هر ياد ته ورځ کې څوڅوځله

دخپلوسترګو له چينې څخه اوبه ورکړي

کله چې ځوان شومه په خيال کې مې يو ياد راشين شو

ديوه پاک يوه سپېڅلي ژوند بنياد راشين شو

يوداسې ياد چې له ګناه څخه امان راکوي

يوداسې ياد چې يادول يې ډيري ګټې لري

يوداسی ياد چې عذابونو ته مې نه  پريږدي

په لار غلطو قدمونو ته مې نه  پريږدي

اوس مې له خياله ټول يادونه ايسته وغورځول

تنها دمرګ ياد هغه ښکلی ياد

هغه سپېڅلی ياد

پکې ژوندی پاتې دی

چې دا فاني ژوندون مې

له ګناهونو بچ کړي

له عذابونو بچ کړي

Leave A Reply