معامله وکړه خو…/ عبدالهادي هادي

0 811

معامله وکړه، د افغانستان په اوسنۍ وضعه کې بې معاملې نه کيږي خو په دې قيمت نه چې خپله خودي تر پښو لاندې کړې، په دې قيمت نه چې ستا يو ادنا والي تا سره د يوه خپلواک هيواد د ولسمشر په څير مخامخ وي او تر تا مخکې د تشريفاتو قطعه معاينه کوي، په دې قيمت نه چې ته د ارګ عزت اواعتبار د يوه محلي زورواک د لنډغرو د ياغي اسونو د پوندو لاندې واچوې، په دې قيمت نه چې سبا د دې وطن د لنډغرو بچي د يوه مغرور او لوپر والي قبر يو بل ته ور وښيي او وايي چې دا هغه زورور وو چې د ارګ واکمنو به يې له وېرې خپله خندا بيرته اخيسته او ده ته به يې باج ورکاوه!!! وکړه معامله وکړه خو په عزت يې وکړه او د ارګ د سلګونو کلونو د مشرتوب او وقار پټکی په داو کې مه ږده!!!

Leave A Reply