مفته کوکاکولا/زاهدالله ځلان

0 826

غاړه راکه! او مفته کوکاکولا واخله!
ژباړه:

که تاسو ته څوک ووایي، چې یوه غاړه راکه او وړیا کوکاکولا وڅښه؛ نو تاسو به څه احساس وکړئ؟

آیا تاسو به باور وکړئ، چې د یو مشهور نړیوال شرکت ماشینونه تاسو ته، د غېږې ورکولو په مقابل کې یوه وړیا کوکاکولا درکوي؟
د سینګاپور په یو پوهنتون کې د کوکاکولا نړیوال شرکت څو ماشینونه ایښي دي، چې پرې لیکل شوي دي: غاړه یا غېږه راکه!

 دغو ماشینونو ته چې غاړه ورنه کړې، کوکاکولا هم نه درکوي.

Leave A Reply