بدبخته هیواد/ نجم شینواری

0 612

بدبخته هیواده……..یو وخت ننګرهرار، زیتون، مالټې، تورنجان، په لویه کچه تولید درلود..
نن چرته یو؟ اوس مې په تلوېزیون کي لیدل، پاکستان د زیتونو لوی لوی باغونه کرلې دي، غواړي په سیمه کي د زیتونو یو لوی صادرونکی هیواد شي….
د ننګرهار د فتحي یو فیلم مي لیدلی وو، چي مجاهدین ننګرهار ته ننوځي، زیتونو او مالټو او تورنچانو فارمونو کي ګرځي، داسي ښایسته ښکاری، په باغونو کي د غواګانو منظم فارمونه هم وو، لکه د استرلیا پشان یا کوم بل پرمختللی هیواد پشان، هغه وخت خو زه دغو فارمونو ته نه وم تللی، سخت ارمان مي وو، چي کله ورغلم …توبه توبه ..قیامت پر هغه ځای تیر شوی، هیڅ نشته، د غواګانو خو درک نشته، مالټې ورکي دي، زیتون تباه برباد، هر ځای ویرانې وه، په قسم هغه فلم که اوس وویني او بیا دا فارمونه …نو وایی به لعنت شه پر هغو چي دا هر څه یی تباه برباد کړه، او نن ځان ته مجاهد وایی……دا مي دي پوري وویل، چي نن پاکستان په زیتونو کي له مونږ ځای نیسي، هغه وخت پاکستان زیتون پيژندل هم نه، همداسي پاکستان افغان قالین بافان په کار اچولي او افغانۍ قالینې د پاکستان په نامه نړیوال بازار ته رسوي، داسي نور سلهاو شیان……مونږ د خپل هیواد تباه کونکي یو…همدا مونږ یو چي خپل تباه کونکي مو رهبران کړل، او په سر یی ګرځوو…..

Leave A Reply