Browsing Tag

عاشق لونگین فنا

شبکده شر

مادر مرا چگونه به عسکر سپرد و رفت دلبند خویش و خانه برابر سپرد و رفت در عیش کوچه های پر از زرق و برق غرب احساس مادرانه سراسر سپرد و رفت مادر پدر شبیه دو جنرال زندگی نفرت ز قهرمان که سنگر سپرد و رفت مادر ! خبر شدی…