Browsing Category

میرعبدالرحیم عزیز

خیانت به میهن انتها ندارد

عده ای از هم میهنان ما از تحریر یک نامه توسط خاک فروشان و شرف باختگان تاریخ به مکرون رئیس جمهور فرانسه شکوه دارند. اگر خود را به عملکرد گذشتۀ رهبران ناموس فروش این گروه آگاه…