Browsing Category

ژبپوهنه

دمکۍ (،)  comma

دمکۍ (،)  comma لومړی اکر : د دغې لیکنښې دنده دا ده، چې د اړیکوییکو (حرف روابط)  په مرسته دوې غونډلې (خپلواکه او ناخپلواکه) سره وتړي. د اړیکوویکو بېلګې: چې، ځکه چې، خو، کله چې،…

کنه او که نه توپیر

کنه او که نه توپیر: د هغو پوښتنو په یای کې راځي، چې چوابونه یې څرګند، یانې هو/نه وي. ۱ ته زما خبره منې او که نه؟ ۲ هغه کار دې وکړ او که نه؟ ۳ هغه راغلی و او که نه؟ کنه: دغه د…

ویرګول

لیک نښې د متني ښکلا ترڅنګ له موږ سره د متن په سم لوستلو کې مرسته کوي. ویرګول بیا هغه لیک نښه ده چې نسبت نورو هغو ته یې کارول یو څه سخت دي؛ خو ما یې دلته له ځېنو اسانه قاعدو سره…

مهمې لیکنښې

ځینې مهمې لیکنښې  لیکنښې په متن کې داسې رول لوبوي لکه ترافیکي نښانونه او لیکدړې په سړکونو کې. د دوی په مرسته د متن لوستنه لوستونکو ته اسانېږي. ټکی: د هغو غونډلو (جملو) په پای کې…

د نوم څلورګونې ډلې

د نومونو څلور ګونې ډلې. نومونه په څلور ډلو(ګروپونو) وېشل کېږي. 1- څیز نوم(اسم) 2- ستاینوم(صفت) 3- شمېرنوم(عدد) 4- نومځر (ضمیر) لومړی- څیزنوم (اسم) څیزنوم چې دودیز ژبپوهان یې…