Browsing Category

اجتماعي سیاسي

کابل

کابل تو ای ديار غرور و حماسه ها                               از رزم دليران تو صد ها سروده ها از روزگار باستان تو سازد خبر همی                                     شيوا مدايح و…

دهلیز بحری به سوی خلیج

۰۲/۰۷/۲۰۲۲                                                                          دهلیز بحری به سوی خلیج دربدل راه ترانزیت واخان به سوی آسیای مرکزی  از مدتی به این سو در…

سقوط واستحکام نظامهای دولتی با فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بستگی دارد

سقوط و استحکام نظامهای دولتی با فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بستگی دارد! تاریخ از خود هیچ چیزی را نمی سازد، بلکه صرف حوادث را ثبت میکند، آنچه راکه می سازد انسانهاست، که بحیث…