Browsing Tag

اکبر کارګر

په غني خان د کرګر نوې زیاتونه

غني خان د بیل سبک څښتن شاعر، لیکوال، مفکر او مبتکر وه. دی خپله خبره کوي، د خپل زړه خبره په خپل انداز کې کوي. د بل چا په څېرنه غږېږي او نور هم د ده په څېر نه شي غږېداى. په غني خان ډيرکار شوی دی خو لکه څنګه چې د ده په شان شاعري کول او فکر…