Browsing Tag

حضرت لقمان حکیم

شبان (چوپان) و گاو گمشده او

شبانی نزدیک یکی از جنگل های انبوه که علف فراوان داشت، هر روز گاو و گوسفندان خود را به چرا می برد. روزی یکی از گاو های خود را گم کرد. بیچاره حیران و سرگردان این طرف و آن طرف می دوید تا مگر از گم شدۀ خود نشانی پیدا کند. بعد از جستجوی زیاد…