Browsing Tag

Anemia

کمخونی در نزد اطفال

کمخونی زمانی موجود است که سویۀ هموگلوبین بیشتر از دو انحراف استندرد پایین‌تر از اوسط برای سن و جنس طفل باشد (جدول 12.1 و 12.2). تطابق‌های فزیالوژیک کمخونی باعث کاهش ظرفیت انتقال آکسیجن توسط خون همراه با تطابق‌های معاوضوی فزیالوژیک می‌شود.…