Browsing Tag

رووف روشان

دیگ شریکی – بخش دوم

استعارۀ دیگ شریکی به حقایق متعددی اشاره میکند، یکی اینکه صاحبان این دیگ خواهی نخواهی درپختن غذا دران ذوق های مختلفی دارند وگرنه کافی بود یکی بپزد و دیگرش نظاره کند و ضرورت به جدال نباشد. دوم اینکه مواد خام آن در صورت شریکی میتواند چندان…

دیگ شریکی

24/04/2020 اجازه بدهید این مقال را با چکیده ای از ذهن نا قرار ودل امیدوار خود آغاز کنم:  به امید روشنایی ای میهن عزیز ترا در گند سیاهی و تاریکی مستدام پیچیده اند اما غصه را بدلت راه مده فرزندانت عاشقانت پاکتر از ما، عاشق تر از ما از…