Browsing Tag

نوید صهیب

د زړه اوښکې

ژوند لکه ګلاب داسې دی، هره پاڼه یې یو خیال او هر اغزی یې یو حقیقت، دا ډیره اسانه ده چې له نورو سره مینه وکړې؛ خو دا ډیره سخته ده چې نور له ځان سره په مینه کولو مجبور کړې. که غواړې خوشاله ژوند ولرې، د کینې زړي د له زړه وباسه! نرم او ښایسته…