!ای در وطن خویش غریب

تحلیل و نګارش محمد امین فروتن

0 410

                         2525من بارها گفته ام و گاهی هم نوشته که قضاوت هر کسی نسبت به هر موضوعی  تابع اطلاعاتی است که در آن زمینه دریافت میدارد و سپس در پرتو آن اطلاعات حکم اش را صادر میکند . و این حقیر که هرسال سری به خانه  پدری میزنم خاطرات  سفر آخیری نیز  که به افغانستان داشتم وهنوزعطرخوش بوی آن رااستشمام میکنم برایم بسیارعجیب و حیرت انگیزبود به جهت اینکه دیدم و با جان وپوست خود لمس کردم که چگونه وارثان اصلی آن سرزمین رابه قول پروفیسورلوئی ماسینون دانشمند نامور فرانسه  دروطن خویش غریب ساخته اند ؟ و چگونه روح های عظیم و زیبای درتاریخ سرزمین ما را در معبدی از دروغ وفریب به سجده درآورده اند ؟ می دیدم که بیش و پیش ازهر زمان دیگری بهترین فرزندان این سرزمین و بسیاری از گروه های  که شجرة النسب خویش را با معرکه های آزادی بخش میهنی و ملی گره میزدند ومیزنند  وحشت زده برهر دری می کوفتند و به هرخس وخاشاکی پناه می بردند تا مقداری از اعتیاد بر مصرف و زندگی روزمره شان  کاسته شود . ملتی که هنوز با تاریخ چندین هزارساله اش می بالد دنبال زندگی روزمره و یکبار مصرف افتاده است منجلابی که در آن عزیزترین ارزشها ی خدائی انسان هرروز فرومیروند و آدم در همان دور باطل زندگی روزمره وتکراری می افتد . طبیعی است که در این دور باطل همه شهروندان جامعه احساسات مخصوصی پیدا میکنند و نیازها ، ایده آلها ، حسد ها و کینه ها و درد ها و همه را از بازار مکاره ء سیاست در بسته بندی های قشنگ و زیبای که با زرورق فریب و دروغ آراسته شده اند بدست می آورند . گاه آدم های را می بینی که می خواهد ازخوشحالی سکته کنند وقتی علت سرور و خوشی شانرا رامی پرسی با فخر ذلیلانه و مباهات غلامانه حکایت از این میکند ، وقتی  درهمان اول صبح از پِله های دفتر پائین می آمد آقای رئیس یا وزیر به اونگاه کرده و گویا دراوج مزاق که با این شاه غلام داشته با لبخندی وی را ……س خطاب کرده و این نوکرخان نیز بدون توجه به ماهیت کلیمه ای که ازسوی وزیرو یا رئیس مخاطب قرار گرفته طوری وانمود میسازد که گویا وی با ارباب اش مزاح دارد و میتواند بخشی  از آنرا به معامله گذارند تا چرخ زندگی دم غنیمت مصرفی روز مره را بدان بچرخاند و میداند که این نوع ذلت خود بازاری دارد ودراین بازار به انسان نیازمند و محتاجی مبدل میشود که تمامی وجودش کاسه ء گدائی است وتنها برای سیرساختن شکمش ازهیچگونه طفیلی بودن وذلیل شدن دریغ نه میکند!!

من دیدم و با چشمان ام  مشاهده نمودم که برخی ازهمین مدعیان استقرار جامعه مبتنی بر روشهای عدالت عمری با شعار جامعه صد درصد اسلامی !!بیش ازهرنیروی دیگرمنجمله مهره های مافیائی بی هویت حاکم برسرنوشت افغانستان که حتی هیچگاه درپرتو فضای آزاد سیاسی وروشهای پذیرفته شده حقوقی  درجهان درباره مسائل سیاسی ونظامی تصمیم اتخاذ نه نموده اند دغدغه ثروت اندوزی ودلالی را دارند چنانچه جناب آقای حکمتیارکاندیدای جناح بنیادگرایان مذهبی برای احراز مقام ریأست جمهوری افغانستان  بدون آنکه قواعد بازیی نظم نوین اقتصاد لبرال با شیوه مافیائی  را بداند با استفاده از فرصت حل مسائل مربوط به وضعیت  ناگوار اقتصادی را با کلید اجاره شرکت های مخابرات ، گمرکات و دریای ولایت کنر توسط کدرهای فعال حزب اسلامی  میداند

https://www.youtube.com/watch?v=NCyS79EeF8c

در حالیکه جناب حکمتیار خوب میداند به این کشور و این سرزمین صدها میلیارد دالر که بنام اعمار و بازسازی افغانستان سرازیر شده بود در بلند بردن سطح اقتصادی مردم اندکترین تأثیری بر جا نه گذاشت . چگونه میتوان با سه یا چهار میلیارد دالر عوائد از گمرکات ویاهم شرکت های مخابراتی دروضع عمومی مردم بهبود بخشید ؟ تنها تصؤری که نزد همه محققان و دانشوران برجاخواهند گذاشت این است که این حزب نه بلکه دفتر کاریابی موفق ومجربی است که دارای مستشارانی  با چندین سال تجربه بنام اسلام در جامعه حضورعینی دارد .سخت جالب و شگفت آور آنجا و آنگاه است که در نزد هیچ یکی از مدعیان برنامه و نقشه راه به شمول چهره ها ونیروهای که اسلام و قرآن را راه حل برای تمامی بشریت میدانند اما وقتی روایتی ازان را طی مناظره ها ، گفتگوها وحتی سخنرانی ها و خطبه های  انتخاباتی بیان میدارند  قیل وقالهای که در صدر اسلام بویژه دوره ء پرافتخار زندگی پیامبراسلام  حضرت محمد (ص) رواج داشت عدول نه میکنند  که  بیننده ها ویاهم شنوینده ها ی آن سخنرانی ها و گفتگوها ازسخنان شان قرئت های  مذهبی مروج در جهان اسلام رابه شمول گفتمان های تاریخی وخشونت آلود القاعده و داعش ودیگرجنگجویان بنیادگرای شریعتمداررا تعبیروتفسیر مینمایند  . جای بسی تعجب است که هیچ یکی از مخالفان بویژه جنگجویانی که بنام تحقق شریعت غُرای محمدی با گفتمان مشترک با تفکر داعشی از دیوار ارزشها عبور نمودند وبا توجیه و تقدیس خشونت خودرا درانتخاباتی نامزد ساختند که ازسوی استعمارونگهبانان نظام لجام گسیخته سرمایه داری حاکم برسرنوشت افغانستان برای نگهداریی ومدیریت مناسب به این سیستم انتخاباتی هرچند نامشروع براه انداخته شده اند. طبیعی است که برای رسیدن به این هدف استراتیژیک نظام سرمایه داری هزینه های هنگفتی رامنجمله برگزاریی انتخابات وحمایت ازمهره های کاملأ مناسب ووفاداربه ارزشهای نظام بورژوائی با شیوه غارتگری وستمکاری  به مـــصرف میــرساند . در اینصورت نباید امید واربود که کاندیداهای این عرصه بتوانند در مخالفت با جریان حاکم که سعی دارند اصل نگاه مادی به حیات بشر را در وجدان توده ها بویژه روشنفکران مقلد و از خود بیگانه نهادینه کنند .

           جایگاه زن درجامعه شعارشورانگیزانتخاباتی و دید گاه مرشد اعظم!   آخیرأ رسم شده است  که هرکه کاندیدای ریاست جمهوری میشود برنامه اش را ارائه میدهد وبعضی اصلأ به کلی گوئی های که از دیگران به عاریت می گیرند اکتفأ میکنند اما مدعیان برنامه و نقشه راه که معمولأ دارای جایگاه روحانی ووجهه مذهبی درجامعه بوده اند ویاهم کسانی که درجامه   روشنفکری بنام علم با مذهب و تمامی ارزشهای ملی و تمدنی بریده اند شعار آزادی زن از شور انگیزترین شعارهای است که بیش ازهمه  برسرزبان تمامی  کاندیدا های ریاست جمهوری افتاده است.

https://www.youtube.com/watch?v=Smeq4z-McAw

چون جهت گیریها و مواضع جناب آقای گلبدین حکمتیاررهبر دائیم العمر حزب اسلامی افغانستان  نامزد نامور وتنها کاندیدی ازمدعیان بنیادگرائی شریعتمداردر جامعه افغانی  برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان تعجب و حیرت همه اهالی علم و اندیشه را برانگیخته است البته نه به دلیل آنچه که از زبان وی درباره جایگاه زن در اسلام بیان شده است ، نه هرگزنه !که بسیاری از شوالیه های سیأسی و روحانیون درباری سخنانی به مراتب بدمزه ای در مورد مقام زن در اسلام بیان داشته است  بلکه به دلیل شخصیت سیأسی و انتزاعی اش و جایگاهی که درمیان عوام الناس داردوهمیشه حرفهای را بیان میکند و سپس هم برای توجیه آن متوصل به دروغ می گردد .

https://www.youtube.com/watch?v=yhR9YTXJlwg

 وقتی درباره جایگاه زن دراسلام سخن می گوید  ازنظر وی  دراسلام حقوقی به مراتب بیشتر از مرد برای خانم ها در نظر گرفته شده است اما وقتی از وی پرسیده میشود که آیا زن میتواند رئیس جمهور شود یا خیر  ؟ هرچند حضرت مرشد می خواهند این مطلب را هم به آئنده  مجهول واگذارکند اما در برابر مجری برنامه مجبور به اعتراف می گردد و می فرمایند که نه ! درحالیکه مسأله حقوق بشر منجمله جایگاه زن در اسلام و جهت گیری های طبقاتی و اقتصادی شهروندان و حاکمان در جامعه از خطوط سرخ و فاصل میان نواندیشان دینی و حاملان قرئت تاریخی و بنیادگرای شریعتمدار ازهمان دوره ء اولیه مسلمانان و ظهور پیامبر گرامی اسلام وجود داشته است .

                           پیش بینی ناکام مرشد اعظم !

اینکه کاندیدشدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان برای چه منظوری بوده و چه مصلحتی سبب شد تا وی دوپا را دریک موزه کند و خودرا در فهرست کاندیدای ریاست جمهوری شامل سازد بحث اصلی تمامی مباحثه ها ی بوده که تا اکنون از سوی وی برپا شده است ؛ چنانچه وی بارها بویژه در گفتگو با نصیر فیاض آگاه امور سیاسی و تحلیل گرشبکه جهانی  تلویزیون اریانا در پاسخ به چنین پرسشی بیان داشته است که مردم دیگر الترناتیف ندارند و وی شخصأ به میدان آمد !!!، اکنون نیز وی بر مداخله خارجی ها چنین اعتراف مینمایند که :

https://www.youtube.com/watch?v=ANkPXZJqTRc

انتخابات میشوند یانه  هیچ کسی چیزی نه میتوانند بگویند ، هیچ افغان ، هیچ اداره ، هیچ مقام ، چنین فیصله وتصمیم را خارجی ها میکنند ، هم در باره صلح و هم درباره جنگ و هم از انتخابات و هم حکومت آئنده !در باره انتخابات هم نتیجه نهایی را آنها میکنند ،آنها  ” راه صلح ” را اختیار نموده است اگر صلح می آید این حکومت  خاتمه پیدا میکند و انتخابات به تعویق می اُفتند!!جای این حکومت راحکومتی خواهند گرفت که برای همه قابل قبول باشد ، مخالفین مسلح نیز آنرا بپذیرند ،بدون این راه حل دیگری وجود ندارد و صلح بدون آن ناممکن است !

ببینید عزیزان ! سیاست دوگانه مرشد اعظم جناب حکمتیار که هم بر میخ میزند و هم بر نعل ! حضرت وقتی در گردهم آئی روستا نیشینان و بینوایان سخن میگوید در عین حالیکه مردم را برای مشارکت گرم شان در انتخابات فرا میخوانند با قاطعیت می فرمایندکه ” آنها  ” (خارجی ها) راه صلح ” را اختیار نموده است اگر صلح می آید این حکومت  خاتمه پیدا میکند و انتخابات به تعویق می اُفتند!! وی بصورت غیر مستقیم خود را نه تنها آگاه بر سینه های بشر و پیک الهی میداند بلکه به عنوان نمائنده تام الاختیار (خارجی ها) نیز وانمود میکند .

  یار زنده صحبت باقی !

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply