توليد و ترافيک مواد مخدر چگونه و وسيله کيها انجام ميشود؟/ بخش اول-استاد صباح

0 1,284

توليد وترافيک مواد مخدرچگونه ووسيله کيها انجام ميشود؟؟؟

” پژوهش مستند درمورد کشت ، توليد وقاچاق موادمخدر”

باحضوريکنم دهه نیروهای خارجی درافغانستان کشت وتولید تریاک درکشور به رشد قابل ملاحظه ای رسیده است .  درحدود ۲۲۴ هزارهکتار زمین درسال دوهزاروپانزده زیرکشت خشخاش بوده که درمقایسه با سال گذشته ۷ درصد افزایش را نشان می دهد .  درحدود ۷۱هزارهکتارزمین ازسال ۱۹۹۴ زیرکشت تریاک خالص درافغانستان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ بیش ازسه برابر رشد داشته است که با این حال افغانستان بزرگترین مرکزتولید کننده تریاک درجهان محسوب می شود . درولایت هلمند درحدود ۱۰۳۲۴۰ هکتارزمین درسال ۲۰۱۴ زیرکشت تریاک بود که این ولایت به بزرگترین مرکزکشت و تولید مواد مخدر تبدیل شده است .
۹۸ در صد کشت و تولید تریاک درولایات جنوبی ، شرقی وغربی  صورت گرفته است .

بعدا زسال نوزده صدوهفتادنو ميلادي بخشی ازفعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنياد‌گرای اسلامی بود كه به آن نام جهاد وجنگ مقدس برعليه شوروی داده شد. اين شبكه ازطرف ايالات متحده وعربستان سعودی پشتيبانی مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدردرمثلث طلايی (منطقه توليد ترياك درآسيای مركزی وافغانستان.) تامين مي شد. درسال نوزده هشتاد پنج ريگن رييس جمهوروقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی را امضا كرد. براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشترتقويت نمود تا به از هم پاشی قوای شوروی وخروج آنان ازافغانستان منجر شود. كمك های نظامی به شدت افزايش يافت، به طوريكه درسال نوزده هشتاد هفت سلاح های تحويلی به مجاهدين به شصت وپنج هزار تن رسيد. درطی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی وقفه راهی دفترمرکزسازمان اطلاعات پاكستان – ای.اس.اي-  واقع درشاهراه اصلی روالپندی شد. درهمين محل كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان برعليه قوای شوروی با آي اس آي  پاكستان ديدارمي كردند. سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين افغانستان داشت. مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايالات متحده آمريكا ازديكتاتور پاكستان جنرال ضياالحق درتاسيس هزاران مدرسه افراطي درپاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه ازآنان طالبان سربرآوردند. بدينسان سازمان سيا تلاش خود را بر ترويج اين انديشه گذاشته بود كه از اسلام يك ايده سياسی اجتماعی بي سازد.

سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی درافغانستان بود، جنگی كه تااکنون ادامه دارد. برژينسكی مشاورامنيت ملی دولت كارتر دريك مصاحبه مطبوعاتی درنوزده نودهشت حمايت ازمجاهدين توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد: برژينسكی: براساس اطلاعات رسمی، سازمان سيا كمك به مجاهدين را ازسال نوزده هشتاد ميلادي يعنی بعد از حمله نظامی شوروی به افغانستان دربيست چهاردسامبر نوزده هفتاد نوآغاز كرد. اما حقيقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده است. واقعيت اين است كه درسوم جولاي نوزده هفتاد نوكارتر رييس‌جمهور دستورالعملی را امضا نمود كه برطبق آن بايد به مخالفان دولت طرفدارشوروی به صورت مخفی كمك مي شد.

منابع خبری با تاکید به اینکه مزارع بزرگ خشخاش درکنار پایگاههای نظامیان خارجی در افغانستان کشت می شوند، سود امریکا از تولید و قاچاق مواد مخدر درافغانستان بسیار بیشتر از هزینه های واشنگتن در کشور است.

به گزارش خبرگزاری (شفقناافغانستان)، به نقل ازتحلیلگران، سود آمریکا را ازتولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، بسیار بیشتر از هزینه های واشنگتن درافغانستان دانست و نوشت: پایگاه اینترنتی ˈگلوبال ریسرچˈ یکی از پایگاه های خبری – تحلیلی که مرکز آن در کانادا است و روزانه نزدیک به يکصدوسي هزار بازدید کننده دارد، دریکی از گزارش هایی که اخیراً به قلم « شروود رز» منتشر کرد، نوشت که امریکا سالانه پنجاه میلیارد دالرازکشت و قاچاق موادمخدر درافغانستان کسب درآمد می کند. زمانی که طالبان بر سر قدرت بود، سخت گیری بیشتری بر تجارت موادمخدر صورت می گرفت؛ اما اکنون اوضاع پس از تهاجم امریکا به افغانستان بسیار بدتر از گذشته شده است.

اریک والبرگˈیک روزنامه نگارسرشناس کانادایی نیزدرمقاله ای با عنوان ˈامپریالیسم پُست مدرنˈ نوشته است: تولید مواد مخدر درافغانستان ازصدوهشتاد پنج تن در سال دوهزاريک تقریبا سي سه برابر شد و در سال دوهزارشش به ششهزاروصد تن افزایش یافت و درسال دوهزاروهفت، افغانستان تقریبا نودسه درصد هروئین جهان را تولید کرد.

روزنامه ˈهوفینگتون پستˈ به نقل از ˈرون پلˈ نماینده سابق جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا نیز می نویسد این موضوع کاملا بدیهی است که سیا در معاملات قاچاق مواد مخدر عمیقا فعالیت داشته است.

جنرال گاریف از فرماندهان سابق ارتش روسیه هم به تلویزیون ˈراشا تودیˈ گفته است: ˈامریکا قصد متوقف کردن تولید مواد مخدر در افغانستان را ندارد؛ چرا که با آن، هزینه حضور نظامی خود را در این کشور تامین می کند.

وی با بیان این مطلب که امریکایی ها خودشان پذیرفته اند که مواد مخدر اغلب با هواپیماهای امریکایی از افغانستان خارج می شود، گفت:ˈقاچاق مواد مخدر در افغانستان برای آنها سالانه حدود پنجاه میلیارد دالر درآمد دارد که به طور کامل هزینه های نظامی آنها را در افغانستان تامین می کند.ˈ جای تردیدی نیست که تولید موادمخدر درافغانستان نسبت به سال دوهزاروشش که ششهزاروصد تن تخمین زده شده، تا سال دوهزاروسيزده افزایش چشمگیری داشته است. آخرین آمار تولید مواد مخدر هشتهزاروسه صد تن گفته شده، که افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

بازار مصرفی این مقدار عظیم مواد مخدر کجاست؟ بیشترین سود از قاچاق موادمخدر نصیب چه کسانی می شود؟ می نویسد: اگر فرض را بر این بگیریم که از مجموع  هشتهزاروسه صد تن مواد مخدر تولید شده درولايات جنوبی و ناامن،هزارتن، از طریق مرزهای زمینی افغانستان قاچاق می شود یا به مصرف داخلی معتادین افغانستان می رسد، یا توسط پلیس و وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان نابود می شود و یا به مصارف طبی می رسد؛ سرنوشت مابقی این مواد مخدر که بالغ برهفت هزار تن است چه می شود؟!

براساس این گزارش، حامد کرزی رییس جمهورقبلي، چندسال قبل دریکی از سخنرانی های خود گفت که درآمد کشورهای خارجی از کشت خشخاش درافغانستان سالانه در حدود شصت میلیارد تا صد میلیار دالر است. گزارش جدید گلوبال ریسرچ نیزبیانگر سود حداقل پنجاه میلیاردالری سازمان اطلاعات امریکا (سیا) از محصول خشخاش تولید شده در افغانستان است. برخی از تحلیلگران افغان، سود امریکا از مواد مخدر را بسیار بیشتر از این رقم می دانند، اما اگر همین رقم فعلی را نیز بپذیریم، درآمد امریکا از موادمخدر بسیار بالاتر از مصارف آنها در افغانستان است.

هزینه های امریکا در افغانستان اعم از کمک به دولت، کمک به برخی نهادها، تدارکات نظامیان امریکایی، تامین هزینه های پایگاه ها و… بسیار کمتر ازپنجاه میلیارد دالر درآمد آنها از قاچاق مواد مخدر است.

همگان آگاه هستند که یکی از منابع مهم تدارکات طالبان، کشت وسیع موادمخدر در جنوب کشور است؛ مزارع بزرگ خشخاش که خریداران ثروتمندی دارد و بطور تضمینی به فروش می رسد، سبب شده که مواد مخدر، با خیالی آسوده کشت و برداشت شود و به فروش برسد و سود سرشاری را نصیب سازمان سیا و گروه طالبان کند و نتیجه آن شود که جنگ در افغانستان همچنان تداوم یابد. تولید موادمخدر در افغانستان، پیامد زیانباری برای مردم، دارد. گسترش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن، ایجاد شکاف طبقاتی حاصل از کشت و فروش موادمخدر، تقویت مافیای اقتصادی و سیاسی که با مواد مخدر ارتباط دارند و… همه باعث ایجاد مصائب اجتماعی جدیدی برای مردم شده که نتیجه ی فرصت طلبی طالبان، مافیای اقتصادی، سازمان سیا و زمین داران بزرگ خشخاش، می باشد. مبارزه پلیس ملی و وزارت مبارزه با موادمخدر که گاهی با چوب به جان مزارع کوچکی از موادمخدر می افتند هرگز راه به جایی نخواهد برد. کشتزارهای وسیع خشخاش، هرگز با این سیستم، از بین نخواهد رفت. مزارع بزرگ خشخاش در کنار پایگاههای بزرگ نظامی خارجی قرار دارند و در سایه همین پایگاهها کشت می شوند؛ پایگاههایی که هیچ نهاد ملی و دولتی افغانستان به آنها دسترسی ندارند و از متن و مبنای آن، اطلاع دقیقی در دست نیست. دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور، به درستی به این مسئله واقف هستند و انتظار می رود با جدیت، پیوند عمیقی که میان کشت کنندگان موادمخدر، سازمان سیا، طالبان و قاچاقچیان بزرگ وجود دارد را پاره کنند.

اين سياست تفرقه اندازونفع ببرتااکنون به شدت ادامه دارد وافغانستان رادرکام نابودي کشانده است واين اهداف پيامد هاي منفي بسياري رابه کشوربارآورد ویکی از تاثیرات منفی آن این است که نام افغانستان آلوده وخدشه دارشده است وما به فاسد ترین کشور دنیا تبدیل شدیم وازلحاظ درجه شفافیت جزسه کشورپایین دنیا هستیم. این تبلیغ نامطلوبی برای افغانستان است هیچکس با این وجود نمی آید درافغانستان سرمایه گذاری کند. مساله حایز اهمیت این است که بی باوری در بین مردم به وجود می آید وقتی اعتماد مردم به دستگاه دولتی که بعنوان خدمتگذاران مردم هستند تغییر کند فاصله بین مردم ودولت ازبین می رود بنابرین تخریب وویرانی ایجاد می شود.اگرما فساد را ازبین ببریم فساد ما را از بین نمی برد. درافغانستان یک اراده قوی سیاسی واخلاقی درازبین بردن فساد وجود ندارد.

یکی ازعوامل اصلی ونخستین عامل دروجود مزرعه ی تریاک وگسترش این مزرعه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر است. این مافیا ازسه بخش داخلی، منطقوی وبین المللی تشکیل میشود.  هیچگاه نه درگذشته ونه امروز، دهقانان وزارعین کوکنار به وجود آورنده ی مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند ودرآینده هم نخواهند بود. این قاچاقچیان وتاجران قدرتمند مواد مخدرچه درداخل وچه درخارج افغانستان هستند که کشت وزرع تریاک را درافغانستان به وجود آورده اند وعامل گسترش وزرع تریاک میشوند. آیا تریاک ومواد مخدررادهقانان وزارعین تریاک ازافغانستان به بیرون کشورمی برند؟ آیاازهرده گرام هیروئینی که درکوچه ها وجاده های لندن دردست نوجوانان انگلیسی قراردارد با مرکب وقاطر توسط دهقانان هلمندی، ننگرهاری، قندهاری، وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلماً که پاسخ منفی است. اگرمافیای قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدردرافغانستان تریاک وهیروئین راتا آنسوی مرزها می برند، مافیای قدرتمند ترازآنها آنرا تا کوچه ها وپس کوچه های لندن ، واشنگتن ، نيويارک ، برلين ، مسکو، تاشکند … میرسانند. ازاین رو باراین شرمساری را نباید مردم ودولت مادربرابرخارجی ها به تنهایی بکشد. بلکه قسمت اعظم آن بار را بدوش خارجیها بگذارد. تقسیم بارازاین زاویه نیز قابل توجیه ومنطقی است که اگردرجامعه که فقیر، عقب مانده، جنگ زده، ویران ودارای پایین ترین سطح سواد وتعلیم وتربیه است کشت تریاک وتجارت تریاک ومواد مخدرمایه ی شرمساری وخجالت باشد، درجوامع مدرن، پیشرفته ، مرفه، دارای فرهنگ ومدنیت عالی غربی ودرلندن وواشنگتن مرکزترقی، دموکراسی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی جهان قاچاق واعتیاد مواد مخدربیشترمایه ی خجلت وشرمساری است. ازاین ها که بگذریم پرسش این جااست که چرابا قاچقچیان وتاجران مواد مخدربه عنوان یک عامل اصلی زرع وتولید تریاک با شدت وقاطعیت بیشترازمبارزه علیه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک برخورد نمی شود؟ .

 چرا به همان پیمانه ای که تصویرتخریب مزرعه ی تریاک توسط پولیس ونیروهای امنیتی افغانستان درپرده های تلویزیون به نمایش گذاشته میشود ازدستگیری ومحاکمه ی تاجران وقاچقبران مواد مخدردرتلویزیونها تصویری به چشم نمی خورد؟ درحالی که آنچه را دهقان گفت وآنچه را که بارنت روبین امریکایی با صراحت اظهار داشت وروزنامه ی امریکایی آنرا با صراحیت بیشتر نوشت، وزیرداخله پيشين ( جلالي ) نیزمی گفت. ازدخالت ومشارکت افراد دولتی درتجارت وقاچاق مواد مخدرصحبت میکرد وآنها را به افشاء کردن ومحاکمه تهدید مینمود. اما چشمها هنوزدرانتظاراین افشاء ومحاکمه باقی مانده اند. تا زمانیکه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدرفعال وقدرتمند باقی بماند ، مشکل تولید وزرع تریاک هم درافغانستان حل نمیشود.

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply