انتخابات ۱۳۹۸ و طرحهای مشخص!/دوکتور صلاح الدين سعيدي

0 400

 

 

همان حاکمیت قوی و توان اجرای برنامه های اقتصادی، سیاسی خوب را دارد که مشروع و منبعث از ارادهء مردم و ملت  باشد.
اراده ملت در عصر حاضر مطابق منطق سخن، تجارب بشری و ارزشهای عالی اسلامی همین انتخاب ملت دریک انتخابات، آزاد، شفاف، سراسری و مطابق قواعد قبلا توافق شده همراه با ارادهء قوی سیاسی برای تدویر و تحقق آن ممکن است!
ملت با شنيدن، ديدن و خواندن برنامه های کاندیدان و تجارب از کار کردگی های سابق  و فرصتهای که این و یا ان شخص و يا تيم داشت، به صندوق رأی میرود و انتخاب ميكند.
بر مجريان قانون  و كميسيونهای انتخاباتی است تا قوانین و قواعد کاری از قبل قبول شده را نافذ و عملی کنند.
در پهلوی دهها مسایل تطبیق قانون مسالهء نظارت از مقدار و مرجع مصارف صورت گرفته در انتخابات نیز مهم میباشد.
با شناخت و مشاهدات پیگیرانه از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و تجارب چار دههء اخير اکثریت قاطع ملت اگاه افغان به ساده گی و آسان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸  توان و فرصت این را داشت كه دربين ١٨ تيم انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری بهترین  انرا انتخاب کند. یعنې آن تیم ایکه در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی هم تجربهء خوب داد و هم توانایی های مسلکی دارد.
این هم مسلم است که ازین تیم هژده گانه بیشتر از ۱۴ تیم خود میدانند و میدانستند که در بهترین صورت اگر دریک بخش کشور هم رأی و شنونده دارند، در سطح کل کشور به هیچ وجه نه رأی و حتی نه شنونده دارند و انتخابات را  نه خواهند برد.
 آن چشم سفید ها، شیادی ها  و حتی تاکیدات احمقانه از برنده بودن عدهء ازین کاندیدان را دیدیم و شنیدیم که حتی از شنیدن چنین شیادیها من شنونده و مخاطب خجالت کشیدم. مسلم است و باید خاطر نشان کرد که  این افراد با چنین تأکیدات مفتضحانه که ګویای خلل دماغی شان نیز جلوه ګر بود، میخهای بیشتربرتابوت شخصیت خویش کوبیدند.  مسلم است عده ای شان با تاکیدات احمقانهء خويش از برنده بودن،  احمقانه فكر كردند که شنونده کودن است، در حالیکه واقعیت عکس آن است و شنوندهء امروز درایت کافی برای درک حقایق دارد.  .

با تأسف و تأثر ما در بیست سال گذشته از دیموکراسی در موارد زیاد فهم مبتذل، نيم بند و در موارد لجام ګسيختهء انرا ګرفتيم. به اين ترتيب در بيست سال ګذشته همان ديموکراسی و اقتصاد بازار آزاد به کشور ما مواصلت کرد که يک قرن قبل در جهان گذشته بود. آن اقتصاد بازار آزاد و آن ديموکراسي لجام ګسيخته که همه چیز را عرضه و تقاضا تعین میکرد و مصالحه مستهلکین با قوانین دفاع نمی شد، حد و مرز معقول برای آزادی بیان روشن نبود و خدمات اولی اجنماعی و … روشن نه شده بود، آن زمان و در حالت توان بقا پیدا کرد که قوانين خوب این همه جوانب غیر قابل قبول را  مھار کرد.

در انتخابات اخیر (۱۳۹۸) انتخابات شورا های ولایتی و ولسوالی از انتخابات ریاست جمهوری جدا شدند،
سوال مصالحه  سیاسی با یک گروه از طالب و یا مذاکرات این گروه طالب با امریکادر برابر انتخابات و انتخاب ملت افغان قرار داده شد، استابلشمنت ایران و در رأس استابلشمنت  پاکستان در براندازی ھمه نظام و ساختارهای دولتی افغان بې نهایت  کوشید و میکوشد، ملیونران و حرامخوران داخلی، نوکران زور و زر  رسیده به قدرت تحت سلطهء ب٥٢ و نوكران اجير كشورهای ایران و پاکستان ھمه و همه تلاش به خرچ دادند تا افغانستان را به بحران ګذاشته و درین میان منافع و مصالح ناروای خویش را کماکان حفظ کنند. آنهایکه باید در تفحصات و در جوی کنی و معماری مصروف میبودند به مارشال و جنرال و قدرت غیر محدود سمت و زبان مبدل شده و به منافع ملت اصلاً تمکین نداشتند و ندارند. این همه نیروهای ضدملی و ضد منافع ملت افغان متحد شده و قبل ازینکه به منافع ملت و کشور فکر کنند به جیب و قدرت خود کار کردند و میکنند.
درین عرصه مذاکرات طولانی  ۹ ماههء یک ګروه طالب و امریکا فرصتهای زیادی مردم افغانستان را ضایع کرد.
درین عرصه عوض  کار برای تلافی ګناهان،  عدهء از سیاسیون دیسانت شده برای رسیدن دوباره به ارگ از هیچ نوع مزاحمت و شرارت دست نه برداشتند.
 تخلفات، تخطی ها و مداخلات ناسالم خارجی ها و امریکایان در انتخابات گذشته، همه و همه به باوریهای مردم ما به پروسه و سهم مردم در انتخابات تاثیر منفی جدی گذاشت. با ان ھم
اين درست و دقيق نيست كه تعداد مشاركت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پایین بود و یا است.
پاکستان و سوته ای طالبی آن هرچه در توان داشت مانع رفتن مردم به انتخابات شد.
اما مردم ما رفتند تا رأی خود را به کار برند.
درین میان مشکل اول و غیر منطقی مسأله  ستیکر بر تذکره بود.
پروسه توذيع تذکره هايی برقی را دشمنان وطن مختل کردن و اين اساس مهم کار عمداً با موانع مواجه ساخته شد.
افغانم، تذکره و پاسپورت دارم اما به نسبت نبود ستيکر در تذکره توان انتخاب و حق انتخاب داده شده در قانون برایم میسر نیست و از آن محروم و سلب صلاحیت  شده ام.
تذکره و ستيکر در تذکره داشتم و رفتم به انتخابات. اما در سيستم بايومتريک نام من مطابقت نه کرد و  فرصت رأی  دادن ام سلب شد.
رأی دادم و انتخاب مطابق بایومتریک کردم، ماشین های بایومتریک مفقود و در مواردی حافظه اش کشیده شد.

و….

من افغان ادای رسالت کردم اینکه رأی و انتخاب ادای وجیبه و سپردن امانت به اهلش است در  بخش خویش ادای رسالت کردم و میکنم اما عوامل بیرونی و خارج از توان من دارند من را به حاشیه کشیدند و میکشند و خلاف واقعیت تأکید دارند که من در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک متناسب نه کرده ام.  این بی انصافی محض و دروغ شاخدار است.
در قانون سطح مشارکت مشروعیت انتخابات را منتفی نمی کند.  اما من ملت اشتراک کرده ام. در جهان و تجارب کشورهای جهان ایدیال وخوب میبود که اگر حوالی سه ونیم میلیون افغان در انتخابات اشتراک میکردنداما چنانچه گفته آمدیم در قانون سطح کم اشتراک مشروعیت انتخابات را منتفی نمی کند.
واما طرح و یا طرحهای مشخص در مورد انتخابات ۹۸:
۱/ تمام آسیب ها و کمبودیهای فوق شناسایی، تثبیت و مورد ارزیابی قرار گرفته و از آن درسهای مشخص برای آينده گرفته شوند.
۲/ نتایج رزلت شیتها و بایومتریک هردو حساب شوند. علت تفاوتها روشن و با گزارشهای ناظرین و معلومات مقدماتی مقایسه و علت تفاوتها توضیح شود. این همه منطقاً قابل توضیح اند.
۳/ در محلاتیکه به ماشین های بایومتریک دستبرد شده تحقیقات جنایی بلافاصله آغاز  و متخلفین بلافاصله به پنجهء قانون سپرده شوند.
درین بخشها و سایتها  اگر نتایج از ماشینها و حافظه های بایومتریک ممکن نباشد بدست آيد، باید رأی  به اساس رزلت شیتها حساب اما برنده و‌بارندهء انتخابات به اين بنياد صورت نه گیرد. به این معنا که برنده و بازنده بر اساس بایومتریک اما بخاطر احترام به رأی ملت در موارد دستبرد بر ماشین های بایومتریک این رأی  به اساس رزلت شیتها صرف برای دادن تصویر خدمت ملت و جهان  تقدیم شود.

۴/ اگر به اساس بایومتریک اشتراک در انتخابات بسیار پایین باشد و مذاكرات سياسی با مخالفين مسلح به شمول اين گروه از طالب كه با امريكا در مذاكره است، به نتيجه چنان برسد که مذاکرات راستین بین الافغانی صورت ګیرد، با وجود اینکه مشروعیت انتخابات در قانون به سطح مشارکت ارتباط ندارد اما با آن هم بعدار  توافقات لازم و بعد از توافقات صلح سیاسی با مخالفین مسلح، جهت اشتراك مخالفین مسلح توافق کرد،  میشود بعد از قبول آتش بس بر سر انتخابات قبل از وقت یعنی تا دوسال آينده بحث و طرح ارایه کرد.

در جهان هست موارد هم ، زمانیکه حکومتها در برنامه های خویش ناکام و یا مورد شک و تردید قرار میګیرند همین حکومات به انتخابات قبل از وقت میروند و سند صحت و سقم خویش را از ملت دوباره بدست میاورند.
درین صورت مسألهء  انتخابات شورا های ولسوالی، ولايتی و انتخابات قبل از وقت رياست جمهوری را در یک زمان بعد از دوسال از نو همراه با تشديد پروسهء توذيع تذكره های الکترونی  مطرح  كرد. این همه برعلاوهء دیگر زمینه ساز آوردن تغیرات در قانون اساسی کشور از مجاری مشروع نیز خواهد شد.
اين مسايل جزييات بيشتر و اين مسودهء يك طرح پیشنھادی شده ميتواند.
ومن الله التوفيق

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply