ډيورن‌‌‌‌‌‌ډ لاین _ فضول ها و خاینین ! /دوکتور صلاح الدین سعیدی

0 966

‌‌‌‌‌‌در مورد باطل بود خط فرضی، تحمیلی و غیر مشروع دیورندلاین از همان نقطهء صفری و بعد قرار معمول با سپری شدن ۹۹ سال مانند دیگر توافقات کشور انګلستان و در قوانین بین المللی و تصویب شورای هفتم افغانستان تفاصیل زیادی نوشته شده و از لحاظ حقوقی هر بنای باطل بر باطل دیګر باطل است.
اما من مختصر و هدفمند چند جانب امروز این بحث را میشګافم.
– اګر کسی صدای حیوان را میکشد و ما بشناسیم که مثلا صدای خر است آيا به خر و یا به این شخص توهین کرده ایم؟
اګر مادر خطاء و پدر خطاء را به خاطر عمل ذلیل و کثیف اش شناخته و ګفته ایم این که این کار و این اظهار نظر و روش کار انسان حلالی نیست و این خیانت و خاینانه است مشکل درماست و یا در خاین؟
مسلماً که شناخت ما مشګل را برای اظهار نظر ما نی بلکی به شخص که صدای خر و عمل خاینانه کرده بر میګردد و این مشکل آن خاین و خر است.
آیا درست است در برابر شخص و مواضع پست فطرت اش با تمام توضیحات م‌ؤدبانه و حوصله مندانه باز هم م‌ؤدب بود؟
در حالیکه وی به عزت من و وطنم با وقاحت و بی شرمی میتازد؟ هویت ملی، افغان را قبول ندارد، افغانستان را قبول ندارد، به تمام شخصیت های ملی وتاریخی ام توهین میکند، از کمر ملت و از امکانات اش استفاده و در بلند ترین پوستهای دولتی به حیث نطاق رئيس اجراییه و یا عضو پارلمان امتیاز میګیرد و من باید در برابرش عفت کلام را مراعات کنم و وی کماکان به رذالت خود ادامه میدهد. این سفارش نګه داری عفت کلام در برابر همچو ذلیل ها سفارش خطاء است! اگر من میګویم پدرام و پدرام ها خاین، فضول و متعصب قومی و سمتی و خانه برانداز اند، سخن ګفتی دلیلش را بیاور:
اول برای تثبیت جز لایتجزا بودن و اینکه مناطق آنطرف خط دیورند لاین فرضی و تحمیلی جزء افغانستان کامل اند بر علاوه دهها دلیل خود همین سند هفت ماده ای دیورند لاین است که دران تلاش شده و نام ګرفته شده محل که ساحهء هند برتانوی نیست تا تحت تأثر ایشان قرار ګیرد. همین سند خود شان علیه خود شان سند ملکیت افغانستان کامل است. اګر نیست در تمام مدت ۱۲۴ سال چرا استعمار وقت و پاکستان پشت ھر زمامدار افغانی را ګرفته که لطفاً قبول کن؟
ادعای اینکه. پدرامی ھا و پنجاب تأکید دارند که
‌‌‌‌‌‌ډیورند لاین مرز است از ایشان باید سوال کرد که این خط روی کاغذ است و در روی زمین وجودندارد. کمیته طرفین ۱۸۹۳-۱۸۹۷م کار خود را تمام نه کرد و امیر عبدالرحمن رسماً اعتراض کرده. و
در تاج التواریخ نوشته است که. وی در سه مورد ګفته که این همان نقشه نیست دیورند
به وی نشان داده بود.

فضول کیست و فضولی چیست؟
در فقه اسلامی این لفظ و در قوانین مدرن جهان این معنی وجود دارد.
فضول کسی را ګویند که در ملک غیر بدون حق اش تصرف و تصرف ملکیتی کند. یعنی کسی از فضولان مال کسی دیګر را ګرو، فروش و یا تصرف دیګری کند که درآن حق چنین تصرف را ندارد. اګر این تصرف کننده امیر عبد الرحمن بازګشته از تبعید یازده ساله، تحت الحمایه انګلیس و تحت فشار فزیکی و روانی استعمار وقت
و یا این تصرف کننده استعمار وقت باشد و اګر این تصرف کننده شخص پدرام و پدرامیان حتی حکومت کابل باشد، این تصرف تصرف فضول، شخص تصرف کننده شخص فضولی و این تصرف در همان نقطهء صفری باطل و ھیچ اثر حقوقی به علت این برخورد و تصرف فضولی بر امری و این کاری مرتب نمی ګردد و در چنین صورت و در صورت وجود حاکمیت قانون شخص فضولی متناسب به ضرر عایده مورد پیگرد عدلی باید و باید قرار گیرد. حاکمیت های غیر مشروع و جبون دستبوس باداران که ایشان را بوحود آورده اند به بهانهء مصلحت از پيګرد چنین متخلف طفره میروند. ما حتمی نیست کسیرا مورد پيګرد قرار دهیم که به اعدام برابر باشد. ممکن شخص متخلف را در سطح قریه و محله توسط څارنوال و مرجع امنیتی محل به خاطر تخلف اش قرار دهیم که بعد از تحقیق به ګرفتن وعده تحذیری از عدم تکرار چنینافکار خرابکارانه و تعقیب کورس یک ماهء قانون اساسی وادار سازیم.
واما در
مورد پدرام و پدرامی ھا این شخص فضول و خاین که نمایندهء هیچ قوم و سمت نیست اخیراً میګوید: افغانستان توانايي بدست آوردن مناطق آن سوی دیورند را ندارد بنابراین این خط را به رسمیت میشناسیم تا این معضل را حل کند. پدرام.
و حال یک حالت: جنایت کار و ګروپ آن به خانهء و حريم خانهء کس به زور وارد شدند. مال و متاع را غصب کردند و از ترس تفنګ افراد خانه چیزی نه ګفتند و یا ګفتند بعضی کشته و شهید شدند و متباقی منتظر فرصت اند. حال یک دزد و متجاوز ګفته که به ناموس صاحب خانه تجاوز کردن میخواهد و یا میکند. آیا باید منتظر ماند و به اساس نظر پدرام تأکید داشت که: زور ما بر متجاوز نمې رسد باید باوی کنار امد تا این مغضل حل شود.
انسان با عزت به این دنایت راضی نمی شود.
اما اګر پدرام این سفارش را دارد که پستی و خیانت به وطن، ناموس و عزت است و صرف حرامی ولد الزنا و پست فطرت آنرا قبول وسفارش داده میتواند. این در تبانی به همان سیاست مشهور اجازت ګفتن دروغ ګفتن و تخلف و تن دادن به دنایت است. این موضع را تبریک پدرام و پدرامیان ګفته اما انسان باعزت این وطن آنرا نمی پذيرد و نه خواهد پذيرفت. اما پدرام را باپدرامیان باید فرق کرد، چه در صفوف شان افراد متعصب و حای فریب خوردهای. فتنه ګران نیز وجود دارند که با ایشان باید کار کرد. پدرام در چند صحبت خود بامکاری طرح میکند: این درخت است و آن افتاب و آن ستاره و لذا پشتون بد است. بدی من بخاطر افکار فاشیستی پدرامی ھا و علتیکه که من انتخاب نه کرده ام و نه آنرا تغیر داده میتواتم، باشد؟ به این كار و موضع خاينانه و فاشستی باید خاتمه داده به نحويكه مبلغان آنرا باید افشاء ، به نام اصلی شان بدون رحم مسمی و تجرید کرد.
و اما این کنګره ملی پدرام: من که تجربهء سالیان متمادی در ساختن و راجستر کمپنی ها، شرکت ها و راجستر نمودن در نهادهای رسمی دارم باید بګویم که ثبت و راجستر احزاب و سازمانها کدام کار مشکل نیست. بر حاکمیت کابل است تا در زمینه آسان سازی در ابتدا کار بکند اما از تطبیق قوانین مربوطه باید و باید به صورت جدی کنترول و نظارت کند.
و اما این کنکره ملی پدرام به صورت یقین دلایل قاطع نه ملی است و نه مردمی.
علت که اين حزب کنګره نه افغان و نه افغانستان را قبول دارند پس چطور ملی شده میتوانند؟
این دیورند لاین خط روی کاغذ است و در عمل فرضی است و تحمیلی و ان هم به صورت صریح ساحهء نفوذ هند برتانوی را معلوم کند.
نه سرحد است و نه فروش شده و نه قابل انتقال از یک جانب به جانب دیګر و شخص و مرجع ثالث که پاکستان باشد قابل انتقال نیست. باید ګفت که در هندبرتانوی ان وقت به اساس معاهده ګروی خط ګندمک صرف پیشاور و بخش از دیرجات شامل بود. در ۱۹۴۷ اگر تقسیم ھند مطرح بود باید مناطق داخل سیستم اداری هند مطرح میبود و نه سمت شرقی خط فرضی و مجهول دیورند.
و پدرام خاین خاین ایت و وې حق چنین چتلي بر منبر را ندارد!
یک مطلب اخیر: هنګکانګ بعد از۹۹ سال از انگلیس به کشور چین بخاطر تسلیم داده شد که کشور چین قوی بود. چین در هنګکانګ نمایندګی داشت و در روز های اخیر. حاکمیت انګلیس از نام هانګکانګیان مظاهرهء. بخاطر بقای شان با انګلیس سازمان داده شد. انګلیس به کشور چین ګفت که مردم هانګکانګ باما خوش هستند و بهین خاطرمظاهره کردند ( ایمل ولی و…) چینایان به انګلیسها ګفتند به اینهاییکه با شما خوش اند پاسپورت داده زودتر با خود ببرید که ما هانګکاګ را مطابق به قانون باید جکشور چین سازیم. انګلیسها که از قدرت و تزبدون مشکل چند سال قبل هانګکانګ را به کشور چین تسلیم کردند .
لذا متحد و متفق باید به پخش و نشر حقایق آن پرداخت و در وقت مناسب مطالبات خویش را صریح مطرح کرد.

و من الله التوفیق
۴/۴/۲۰۱۷

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply