داکتر سیدخلیل الله هاشمیان/  در ثبوت استخدام داکتر کاظم توسط حزب پرچم

0 604

                 مورخ 25 ماه می،2017

داکترکاظم درنوشتۀمورخ 9 ماه می خودکه درپورتال وزین(تول افغانستان)  نشر شده،ادعاکرده که :”داکترهاشمیان عنوانی اینجانب مطالبی را نوشت که پُرازاتهام وفاقدسندوثبوت بود.” ازحسن تصادف درهمان نوشتۀ داکتر کاظم وضمایم آن ثبوت استخدام اوتوسط حزب پرچم موجوداست که من آنرا ماده وارتوضیح وتشریح میکنم:

1) داکترکاظم درمکتوب مورخ 2/5/  1980 خود بعنوان ریاست بانک ملی افغان مقررات مربوط به تقررآمریت بانک ملی افغان درلندن راقرار ذیل تشریح کرده است:”بنابرتصویب هیات عامل ومنظوری جلالتماب  وزیر مالیه، اینجانب بتاریخ 17 حمل 1359 بحیث آمرافغان نیشنل بانک لندن مقرر  گردیده وبتاریخ 24 حمل 1359 عازم محل ماموریت خودشدم…اماموقفم از نظزقانونی تاهنوزمعوق است، چه افغان نیشنل بانک ازنظرحقوق یک موسسۀ کاملامستقل بوده ودراساسنامۀآن مراتب خاص درزمینۀتقرردایرکترها و منیجنگ دایرکترهاتعیین گردیده است…مراتب آتی باید درزمینۀتقرر منیجنگ دایرکترطی شود:

(1)اخذاجازۀکاروویزۀاقامت ازلندن-(2) شخصیکه بحیث منیجنگ دایرکتر مقررمیشود، نخست بحیث دایرکترشامل بورددایرکترهاشود، بعدامنیجنگ  دایرکترموجودبایداستعفی بدهدوبورددایرکترهاباقبول استعتفی موصوف از جملۀ دایرکترها یکنفررابحیث منیجنگ دایرکترتعیین مینماید…افغان نیشنل بانک موضوع تقررم رابحیث دایرکترسه هفته قبل غرض تصویب به اعضای غیرمقیم بورددرنیویارک وهامبورگ ارسال نمود که درین روزها جواب آن مواصلت کردوباساس آن عضویت بورددایرکترهاراحاصل کردم،اکنون  باید منیجنگ دایرکترموجوداستعفی بدهد ومرابعوض خودبه بورددایرکترها بحیث منیجنگ دایرکترجدیدپیشنهادومعرفی دارد که التبه موضوع بازهم ایجاب تصویب بوردمذکوررامینماید…پیروزباشید– پوهندوی داکترکاظم.”

مقصدازذکرمقررات بانکی برای تقررنمایندۀ بانک ملی درلندن اینست که آقای داکترکاظم بدون طی مراتب قانونی بطورفوق العاده به امروزیر مالیه به لندن مقررشده، جنانچه بقلم خودنوشته است که:”عبدالوکیل که ازفارغان پوهنحی اقتصاد بودواورامی شناختم، بوزارت مالیه مرااحضار کردتااشغال وظیفه کنم…بعدازیک لحظه بمن گفت که میخواهدبامن کمک کندوگفت که ترابیکی ازنمایندگی های بانک ملی می فرستم، بشرطیکه بعد از صحتیابی دوباره برگردی؛ درهمین اثناتیلفون رابرداشت وبه پوهاند التزام رئیس بانک ملی در بارۀتقررمن بیکی از نمایندگی های آن بانک هدایت داد، ومن حرفی نداشتم که آنراردکنم، ناچارقبول کردم…”

ازبیانات فوق داکترکاظم ملتفت میشویم که:(یک)اوقبلا مامورپوهنتون کابل بوده وهیچگاه دروزارت مالیه ماموریت نداشته،لهذا”احضاراوبرای  اشغال وظیفه” خنده آوراست، زیرابهیچ وظیفه ای دروزارت مالیه مقرر نشده است –(دو) عبدالوکیل وزیرمالیه به امرفوق العاده وتلفونی،بدون  رعایت قانون بانکی، باذکراین جمله که “میخواهم بتوکمک کنم”،امرتقرر داکترکاظم رابرئیس بانک ملی صادرمیکند-(سه)آقای داکتر کاظم درلندن به خلاهای قانوئی دربارۀتقررخودملتفت شده،ترمیم وجبران  آنراازریاست بانک ملی تقاضامیکندودرهمان مکتوب مورخ 2/5/1980 تقاضای ازدیاد معاش خودرادرلندن نیزکرده است- امضاء “پیروزباشید – پوهندوی داکترکاظم”.

2) بخاطرداشته باشیدکه رژیم ببرک کارمل توسط عساکر شوروی بتار یخ 27 ماه دسامبر 1979 درکابل رویکارآمدکه معادل ششم ماه دلو1359بود. داکتر کاظم درمکتوب مورخ 2/5/1980 خودکه ازلندن بعنوان ریاست بانک ملی افغان ارسال کرده،میگوید:”ازتاریخ 17حمل 1359 بحیث آمرافغان نیشنل بانک لندن مقررشدم…بتاریخ 24 حمل1359عازم ماموریت خودشدم…بتاریخ  25 حمل 1359 به ادارۀافغان نیشنل بانک لندن بحیث آمرجدیدمعرفی شدم.” به اساس تاریخهای فوق داکترکاظم دوماه و13 روزبعدازتاسیس رژیم ببرک کارمل بلندن مقر شده ودوماه و21روزبعدازتاسیس این رژیم بلندن رسیده است. همه میدانندکه درین مدت دوماه و21 روز رژیم کارمل راجهان آزاد وکشورهای اسلامی هنوزبرسمیت نشناخته و تقررداکترکاظم به لندن اولین مقرری رژیم کارمل درخارج کشورمیباشدکه من آنرا”سفیراقتصادی” خوانده  ام،زیراتمام معاملات اقتصادی وپولی رژیم کارمل درین مدت تنهاباماسکو بود ویگانه بانک افغان درخارج که انتقالات اسعاری باجهان آزاد توسط آن صورت میگرفت،همین افغان نیشنل بانک لندن بود.باتقررداکترکاظم به بانک لندن این شایعه درکابل ظهورکردکه مبلغ پنجاه هزارپونددراختیار  او گذاشته شده تابیک تعدادافغانهای حزبی که درکشورهای اروپایی بند مانده بودند سفرخرچ داده شودتابوطن برگردند، هکذاانتقال بودجۀسفارت  های افغانستان اگرتوسط بانکهای شوروی صورت میگرفت، درآنوقت برای   شوروی رسوایی دربرداشت، لهذاقرارمسموع برای مدت بیشترازشش ماه همه این نوع انتقالات توسط بانک ملی درکابل ازطریق افغان نیشنل بانک لندن اجرامیشد.ازین لحاظ درآن مرحلۀ حساس تقرر یک شخص مورداعتماد رژیم کارمل درلندن ضروری بودکه این اعتماد به آقای داکترکاظم سپرده شد. شخص عبدالوکیل  سابق وزیرمالیه وهم جناب محترم پوهاندذبیح الله التزام درقیدحیات می باشند، شاید درزمینه روشنی بیشتراندازند.

آقای داکترکاظم “شایعۀکابل”را در مورپنجاه هزارپوندتهمت دانسته، میگوید:”کسانیکه ازشایعه سندمیسازندوشایعه رادلیل محکومیت می شمارند، خودرابحیث شایعه سازو تهمت  پرداز به اثبات رسانیدند.”–اماوقتی یک شایعه به نفع خودداکتر کاظم باشدازآن بحیث یک سندویک واقعیت کارمیگیرد،مثلامیگوید:” بلی، در نظربود بعدازکنفرانس معاونین وزرای خارجۀممالک غیرمنسلک، تغییرات درکابینۀ دولت جمهوری پدیدآید واین آوازه درهمه جاپهن شده بود و ازاحتمال تقررمن بحیث وزیرمالیه سخن گفته میشد.”آقای داکترکاظم شایعۀ مربوط به تقررخودرابحیث وزیر مالیۀرژیم جمهوری یک واقعیت می پندارد، ولی شایعۀکابل مربوط به توزیع 50 هزارپوندرا تهمت میخواند!!! همه میدانند که شایعات درکابل به “”آوازۀ بازارسرچوک”” شهرت داشت واکثراین شایعات  بواقعیت می انجامید.

3) آقای داکترکاظم درحالیکه تقررخودرابلندن  به امرتلفونی وزیرمالیه تائید میکند، امااز دومراتبه دیدارخودباببرک کارمل درارگ کابل منکر است- تقرراوبتاریخ 17حمل 1359 وعزیمت او با خانواد ه اش جانب لندن بتاریخ 24 حمل 1359 صورت گرفته، یعنی بعدازتقررخود مدت یکهفته بکابل بوده و شایعۀ مربوط به دیداراوباببرک کارمل درارگ درهمین مدت پخش گردیده بود،اماداکترکاظم میگوید:”مقرری من با ببرک کارمل چه ارتباط داشت؟” آیاکسی درافغانستان میتواند قبول کندکه ببرک کارمل از اولین مقرری خارجی دردولت خود، یک مقرری حساس و موردنیاز دراموراقتصادی، خبرنداشته  باشد؟؟؟ شایعۀسرچوک درآنوقت ازینقراربودکه عبدالوکیل  وزیرمالیه باراول داکتر کاظم رابرای ملاقات با ببرک کارمل به ارگ  برده بود، ولی باردوم داکترکاظم بدون وزیرمالیه برای ملاقات به ارگ احضارشده بود؛اماآقای داکتر کاظم ازهردو ملاقات منکراست، ومن هم غیر ازهمان شایعات سرچوک کابل، سندی بدست ندارم، امااین دفاع داکترکاظم راکه “مقرری من باببرک کارمل چه ارتباط داشت؟” بی منطق وبی بنیاد میخوانم ومیگویم که مقرری شمابحیث یک شخص مورداعتمادرژیم کارمل و اولین مقرری درخارج ازکشوردر آن زمان، بدون اجازه واستیذان ببرک کارمل صورت گرفته نمیتوانست!!!

4)داکترکاظم دردومقالۀ قبلی خودهرگونه شناخت وتماس قبلی خودرا با عبدالوکیل وزیرمالیه ردنموده وگفته بودکه وکیل رامحض یکی از فارغان پوهنحی اقتصاد میشتاخته،ولی بااوهیچنوع تماس نداشته است.اکنون در نوشتۀمورخ 9 می خودمیگوید:”عبدالوکیل بعدا وزیرمالیه(رژیم کمونستی) درسال 1345درصنف اول محصل پوهنحی اقتصادبودومن آنوقت بحیث اسیستانت گاهی به نیابت استادبه تدریس میپرداختم که این شناخت بین استاد و محصل یک موضوع عادی وهمیشگی بود.”این دروغ داکترکاظم که عبدالوکیل شاگرداو بوده بانشراین مقاله ثابت خواهدشد،زیراوکیل هیچوقت شاگرداو نبوده، ودرمدت چهارسالیکه عبدالوکیل فارغ شده، داکترکاظم در جرمنی مصروف تحصیل بوده است- علاوتااین ادعای دروغین داکترکاظم بانوشتۀ دیگراوکه:”وکیل دوست من بودوبمن گفت میخواهم باتوکمک کنم وترابحیث مدیربانک ملی لندن مقرر میکنم…”،درتضادقرارمیگیرد، زیرادراثر یکی دوبارتدریس یک اسیستانت درصنف اول، بین شاگردواستاد “دوستی” ایجاد شده نمیتواند، بلکه این دوستی درنتیجۀ سالها تماس وهمفکری به وجود آمده خواهد بود. شخصیکه بعدازیکنیم سال توقیف درزندان پلچرخی، آنهم  بجرم مبارزه بارژیم کمونستی تره کی–امین،آزاد شده، بوزارت مالیه  احضاروبطورفوق العاده وخلاف مقررات بانک ملی، ازطریق امرتلفونی بحیث نماینده در لندن مقررمیشود،این نوع شناخت ودوستی بایست سابقۀ طولانی داشته باشد!!!

5) آقای داکترکاظم دردومقالۀ خودبتکرارگفته است که بعدازدوماه اقامت د رلندن بحیث آمربانک ملی افغان، به جرمنی پناهنده شده است. اماسند برائتی که بقلم وامضاءآقای محمدحیدرمنیجنگ دایرکتر برحال، به داکتر کاظم داده شده، تاریخ آن 4/8/80( چهارم آگست 1980)، معادل 24/4/59   (24 سرطان 1359)میباشد- بقراراین سندداکترکاظم ازتاریخ 25 حمل 1359 تا 24 سرطان 1359، پوره مدت سه ماه در لند ن بوده است، نه دوماه! متاسفانه درهیچیک ازمدعیات آقای داکترکاظم که دردومقالۀ اخیرش نشر شده، حقیقت و واقعیت سراغ نمیشود، واواین جرات وشهامت اخلاقی را که  جذب شدن خودرا توسط عبدالوکیل اعتراف کند، از دست داده است.

6) علاوه برمطالب فوق الذکر، نکته ای که هرافغان رادربارۀ جذب شدن واستخدام داکترکاظم توسط حزب پرچم مطمئن میسازد، امضاء او در اخیر مکتوب مورخ 2/5/1980 است که “پیروز باشید– پوهندوی داکتر کاظم” بخط خودش موجوداست. حزب پرچم دوعنوان رادر فرهنگ نگارشی افغانهاشامل ساخت  ، یکی عنوان “رفیق” بعوض (جناب، آقا، شاغلی)، ودیگری “پیروز باشید” بعوض (بااحترام). آقای داکترکاظم چه مجبوریت داشت که دراخیر مکتوب مورخ 2/5/1980 خودازلندن بعنوان رئیس بانک ملی افغان “پیروزباشید- پوهندوی داکترکاظم”امضاء کند؟؟؟ جواب این سوال واضح است ! داکترکاظم دراستخدام حزب پرچم قرارگرفته بود.

7) دوستانیکه دریکماه گذشته مقالات داکترکاظم وهاشمیان راخوانده اند بمن گفتندکه آقای داکترکاظم ازلندن باعبدالمجید خان زابلی آمرعمومی بانک ملی افغان تماس گرفته، بلکه یک کاپی مکتوب مورخ 2/5/1980 خود راهم به آقای زابلی فرستاده بود، وآقای زابلی به اوسفارش کرده بود که ازین وظیفه بگذرد- داکترکاظم سفارش آقای زابلی راپذیرفت و به  آلمان پناهنده شد، گویاازراه بدواستخدام رژیم پرچم برگشت نمود- می گویند: از راه بد، ازهرجا که برگردی، به خیرتواست – آقای داکترکاظم درامریکابحیث پیرووفدایی سردارمحمدداودخان رئیس جمهورعرض اندام کرد که هرروز یک مقاله اش درتوصیف ازوطندوستی، درایت، کفایت، مردانگی،  تدبیروحسن ادارۀ رئیس جمهورسردارمحمدداودخان نشرمیشود، ومن توفیق مزید اورادرین راه توام با دعای طول عمرش مسئلت مینمایم. ودرحالی که من هم روح شهیدسردارمحمدداودخان راشادوبهشت برین راماوایش می خواهم، یک سوال قبلی خودرا که درستون نظریابی ویبسایت افغان-جرمن آنلاین نشر شده درینجا تکرارمیکنم که:

آیاکسی ازآغازقرن بیستم تاامروز که 117 سال میشود درروی زمین و در کدام کشوری زعیمی راسراغ دارد که : هم والاحضرت، هم رهبر، هم رئیس جمهور، هم صدراعظم، هم وزیر دفاع و هم وزیرخارجه در کشورخود بوده باشد؟؟؟

با عرض احترام – سیدخلیل الله هاشمیان – 25 ماه می 2017 -کلفورنیا

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply